1. eiV to teloV yalmoV tw dauid eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqeiran kai ebdelucqhsan en epithdeumasin ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV

2. kurioV ek tou ouranou diekuyen epi touV uiouV twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon

3. panteV exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan ioV aspidwn upo ta ceilh autwn wn to stoma araV kai pikriaV gemei oxeiV oi podeV autwn ekceai aima suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn kai odon eirhnhV ouk egnwsan ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autwn

4. ouci gnwsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian oi katesqionteV ton laon mou brwsei artou ton kurion ouk epekalesanto

5. ekei edeiliasan fobw ou ouk hn foboV oti o qeoV en genea dikaia

6. boulhn ptwcou kathscunate oti kurioV elpiV autou estin

7. tiV dwsei ek siwn to swthrion tou israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasqw iakwb kai eufranqhtw israhl

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina