1. kai periepatei o ihsouV meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai

2. hn de egguV h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia

3. eipon oun proV auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eiV thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsin ta erga sou a poieiV

4. oudeiV gar en kruptw ti poiei kai zhtei autoV en parrhsia einai ei tauta poieiV fanerwson seauton tw kosmw

5. oude gar oi adelfoi autou episteuon eiV auton

6. legei oun autoiV o ihsouV o kairoV o emoV oupw parestin o de kairoV o umeteroV pantote estin etoimoV

7. ou dunatai o kosmoV misein umaV eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin

8. umeiV anabhte eiV thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eiV thn eorthn tauthn oti o kairoV o emoV oupw peplhrwtai

9. tauta de eipwn autoiV emeinen en th galilaia

10. wV de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autoV anebh eiV thn eorthn ou fanerwV all wV en kruptw

11. oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinoV

12. kai goggusmoV poluV peri autou hn en toiV ocloiV oi men elegon oti agaqoV estin alloi de elegon ou alla plana ton oclon

13. oudeiV mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn

14. hdh de thV eorthV mesoushV anebh o ihsouV eiV to ieron kai edidasken

15. kai eqaumazon oi ioudaioi legonteV pwV outoV grammata oiden mh memaqhkwV

16. apekriqh autoiV o ihsouV kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantoV me

17. ean tiV qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri thV didachV poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw

18. o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantoV auton outoV alhqhV estin kai adikia en autw ouk estin

19. ou mwshV dedwken umin ton nomon kai oudeiV ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai

20. apekriqh o ocloV kai eipen daimonion eceiV tiV se zhtei apokteinai

21. apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV en ergon epoihsa kai panteV qaumazete

22. dia touto mwshV dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsewV estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anqrwpon

23. ei peritomhn lambanei anqrwpoV en sabbatw ina mh luqh o nomoV mwsewV emoi colate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw

24. mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate

25. elegon oun tineV ek twn ierosolumitwn ouc outoV estin on zhtousin apokteinai

26. kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqwV egnwsan oi arconteV oti outoV estin alhqwV o cristoV

27. alla touton oidamen poqen estin o de cristoV otan erchtai oudeiV ginwskei poqen estin

28. ekraxen oun en tw ierw didaskwn o ihsouV kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinoV o pemyaV me on umeiV ouk oidate

29. egw de oida auton oti par autou eimi kakeinoV me apesteilen

30. ezhtoun oun auton piasai kai oudeiV epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou

31. polloi de ek tou oclou episteusan eiV auton kai elegon oti o cristoV otan elqh mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outoV epoihsen

32. hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontoV peri autou tauta kai apesteilan oi farisaioi kai oi arciereiV uphretaV ina piaswsin auton

33. eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon meq umwn eimi kai upagw proV ton pemyanta me

34. zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeiV ou dunasqe elqein

35. eipon oun oi ioudaioi proV eautouV pou outoV mellei poreuesqai oti hmeiV ouc eurhsomen auton mh eiV thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein touV ellhnaV

36. tiV estin outoV o logoV on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeiV ou dunasqe elqein

37. en de th escath hmera th megalh thV eorthV eisthkei o ihsouV kai ekraxen legwn ean tiV diya ercesqw proV me kai pinetw

38. o pisteuwn eiV eme kaqwV eipen h grafh potamoi ek thV koiliaV autou reusousin udatoV zwntoV

39. touto de eipen peri tou pneumatoV ou emellon lambanein oi pisteuonteV eiV auton oupw gar hn pneuma agion oti o ihsouV oudepw edoxasqh

40. polloi oun ek tou oclou akousanteV ton logon elegon outoV estin alhqwV o profhthV

41. alloi elegon outoV estin o cristoV alloi de elegon mh gar ek thV galilaiaV o cristoV ercetai

42. ouci h grafh eipen oti ek tou spermatoV dabid kai apo bhqleem thV kwmhV opou hn dabid o cristoV ercetai

43. scisma oun en tw oclw egeneto di auton

44. tineV de hqelon ex autwn piasai auton all oudeiV epebalen ep auton taV ceiraV

45. hlqon oun oi uphretai proV touV arciereiV kai farisaiouV kai eipon autoiV ekeinoi diati ouk hgagete auton

46. apekriqhsan oi uphretai oudepote outwV elalhsen anqrwpoV wV outoV o anqrwpoV

47. apekriqhsan oun autoiV oi farisaioi mh kai umeiV peplanhsqe

48. mh tiV ek twn arcontwn episteusen eiV auton h ek twn farisaiwn

49. all o ocloV outoV o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin

50. legei nikodhmoV proV autouV o elqwn nuktoV proV auton eiV wn ex autwn

51. mh o nomoV hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei

52. apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek thV galilaiaV ei ereunhson kai ide oti profhthV ek thV galilaiaV ouk eghgertai

53. kai eporeuqh ekastoV eiV ton oikon autou

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina