3. πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina