1. Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,

3. którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami.

4. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano.

5. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw!

6. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7. Chcę Ci dziękować szczerym sercem, gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.

8. Przestrzegać będę Twych ustaw: nie opuszczaj mnie nigdy!

9. Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich.

10. Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!

11. W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!

13. Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.

14. Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa.

15. Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał.

16. Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę.

17. Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów Twoich.

18. Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa.

19. Jestem gościem na ziemi, nie kryj przede mną Twych przykazań!

20. Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich.

21. Zgromiłeś pyszałków; przeklęci odstępujący od Twych przykazań!

22. Oddal ode mnie hańbę i pogardę, bo zachowuję Twoje napomnienia.

23. Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

24. Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, Twoje ustawy są moimi doradcami.

25. Przylgnęła do prochu moja dusza: Przywróć mi życie według Twego słowa!

26. Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie: o Twoich ustawach mię poucz!

27. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe cuda.

28. Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty: podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem!

29. Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

30. Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków.

31. Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem!

32. Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim.

33. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca.

34. Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem.

35. Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję.

36. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku!

37. Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; przez swoje słowo udziel mi życia!

38. Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.

39. Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

40. Oto pożądam Twoich postanowień: według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie!

41. Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42. bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach.

43. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom,

44. a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na zawsze.

45. Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień.

46. O Twych rozkazach chcę mówić w obecności królów, a nie doznam wstydu.

47. I będę się weselił z Twoich przykazań, które miłuję.

48. Wznoszę ręce moje ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozważam Twoje ustawy.

49. Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję.

50. W moim ucisku to pociechą dla mnie, że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

51. Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają, a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

52. Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy.

53. Gniew mnie ogarnia z powodu występnych, porzucających Twe Prawo.

54. Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania.

55. Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe Prawo.

56. Oto, co do mnie należy: zachowywać Twe postanowienia.

57. Moim działem jest Pan - mówię, by zachować Twoje słowa.

58. Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza, zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59. Rozważam moje drogi i zwracam stopy do Twoich napomnień.

60. Śpieszyłem bez ociągania, by przestrzegać Twoich przykazań.

61. Oplotły mię więzy grzeszników: nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62. Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki.

63. Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się boją Ciebie, co strzegą Twych postanowień.

64. Twoja łaska, Panie, napełnia ziemię: naucz mnie Twoich ustaw!

65. Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze zgodnie z Twoim słowem, Panie!

66. Naucz mię zrozumienia i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom.

67. Błądziłem, zanim przyszło utrapienie; teraz jednak strzegę Twej mowy.

68. Dobry jesteś i dobrze czynisz; naucz mię Twoich ustaw!

69. Zuchwali knują przeciw mnie podstępy, ja całym sercem strzegę Twych postanowień.

70. Otępiało ich serce opasłe, a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.

71. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw.

72. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra.

73. Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały: obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.

74. Bojący się Ciebie widzą mnie i cieszą się, bo pokładam ufność w Twoim słowie.

75. Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie.

76. Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

77. Niech zaznam Twojej litości, abym żył, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

78. Niech zawstydzą się zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą, ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.

79. Niech zwrócą się do mnie bojący się Ciebie i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.

80. Niech serce moje stanie się nienaganne w Twych ustawach, abym nie doznał wstydu.

81. Ustaje moja dusza [dążąc] ku Twemu zbawieniu; pokładam ufność w Twoim słowie.

82. Ustają moje oczy [spoglądając] ku Twemu słowu: kiedyż mnie pocieszysz?

83. Bo chociaż jestem jak bukłak wśród dymu, nie zapomniałem Twych ustaw.

84. Ile dni słudze Twojemu zostaje? Kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach?

85. Doły wykopali na mnie zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego Prawa.

86. Wszystkie przykazania Twoje są wierne; gdy kłamstwem mnie prześladują - pomóż mi!

87. Niemalże pokonaliby mnie na ziemi; ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.

88. Według swej łaski zapewnij mi życie, ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.

89. Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.

90. Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię, i trwa.

91. Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków, bo wszystkie rzeczy Ci służą.

92. Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą, byłbym już zginął w mej nędzy.

93. Nie zapomnę na wieki Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie.

94. Należę do Ciebie - wybaw mię, bo badam Twe postanowienia.

95. Czyhają na mnie grzesznicy, żeby mnie zgubić; ja przestrzegam Twoich napomnień.

96. Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice: Twoje przykazanie sięga bardzo daleko.

97. Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam.

98. Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki.

99. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina