1. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.

2. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

3. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.

5. On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

7. On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.

8. Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9. Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.

10. Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów.

11. Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

12. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

13. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.

14. Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi:

15. On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.

16. Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła.

17. W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

18. Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,

19. aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

20. Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

21. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.

22. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina