1. Jahve reèe Mojsiju i Aronu:

2. "Ovako kažite Izraelcima: 'Ovo su životinje koje izmeðu svih èetveronožaca na zemlji možete jesti:

3. svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti.

4. Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je neèista;

5. svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je neèist;

6. arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je neèist.

7. A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je neèista.

8. Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one neèiste.'"

9. Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti.

10. A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena biæa - neka su vam odvratna

11. i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost.

12. Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno."

13. "Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb,

14. tetrijeb i sokol bilo koje vrste;

15. gavran svih vrsta;

16. noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste;

17. sova, gnjurac, ušara,

18. labud, pelikan, droplja;

19. roda, èaplja svake vrste; pupavac i šišmiš."

20. "Svi krilati kukci što hodaju èetveronoške neka su vam odvratni!

21. Od svih tih krilatih kukaca što hodaju èetveronoške možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji.

22. Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvrèaka i zrikavaca.

23. A svi drugi krilati kukci na èetiri nožice neka su vam odvratni!

24. I od njih æete se oneèistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je neèist do veèeri;

25. tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odjeæu i neèistim se smatra do veèeri;

26. i životinje s nerazdvojenim papkom što ne preživaju za vas su neèiste, i tko ih se dotakne neka je neèist!

27. Onda, èetveronožne životinje koje hodaju na èetiri šape za vas su neèiste. Tko se dotakne njihova strva, neka je neèist do veèeri.

28. A onaj koji ponese njihov strv, neka opere svoju odjeæu i bude neèist do veèeri. Za vas su one neèiste."

29. "Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove neèiste: krtica, miš i svaka vrsta guštera;

30. zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembaæ i tinšamet.

31. Te su životinje od svih što gmižu za vas neèiste. Tko ih se mrtvih dotakne neka je neèist do veèeri.

32. A na što koja od njih mrtva padne, neka je oneèišæeno: bio to kakav drveni predmet ili odjeæa, koža ili vreæa. Svaki takav predmet koji se upotrebljava neka se zamoèi u vodu i ostane neèist do veèeri. Onda æe postati èist.

33. Upadne li što od njih u kakvu zemljanu posudu, razbijte je; sve je u njoj oneèišæeno.

34. A bilo kakva hrana što se jede, ako na nju kapne voda iz te posude, bit æe oneèišæena. Svaka tekuæina što se pije u svakoj takvoj posudi neka se smatra neèistom.

35. A sve na što padne bilo što od njihove crkotine neka je neèisto; bude li to peæ ili ognjište, neka se sruše: oneèišæeni su za vas i neka neèisti budu.

36. A vrelo ili èatrnja koja drži vodu neka se smatraju èistima. Ali tko dirne strvinu životinje neka je neèist.

37. Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što æe se sijati, ono ostaje èisto;

38. ali ako se sjemenje nakvasi vodom, a onda na nj padne što od njihove crkotine, neka je za vas neèisto.

39. Ako ugine koja životinja što vam služi za hranu, onaj koji dotakne njezinu strvinu neka je neèist do veèeri;

40. a koji pojede od njezine strvine neka opere svoju odjeæu i bude neèist do veèeri; koji ponese njezinu strvinu neka opere svoju odjeæu i bude neèist do veèeri.

41. Svaka životinja što po tlu gmiže odvratna je. Neka se ne jede!

42. Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na èetiri noge ili na više nogu - nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni!

43. Nemojte sami sebe poganiti svim tim puzavcima što gmižu; ne prljajte se njima, da i vi zbog njih ne postanete neèisti.

44. Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posveæujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte!

45. Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!"

46. To je odredba koja se odnosi na ptice i sva živa biæa što se u vodi kreæu i na sve stvorove koji po zemlji gmižu.

47. Svrha joj je da se razlikuje neèisto od èistoga; životinja koja se može jesti od životinje koja se ne smije jesti.

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina