1. Nakon toga zaèujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: "Aleluja! Spasenje i slava i moæ Bogu našemu!

2. Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!"

3. I ponove: "Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!"

4. Nato starješine, njih dvadesetèetvorica, i ona èetiri biæa padoše nièice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreæi: "Amen! Aleluja!"

5. I s prijestolja iziðe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!"

6. I zaèuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: "Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!

7. Radujmo se i klièimo i slavu mu dajmo jer doðe svadba Jaganjèeva, opremila se Zaruènica njegova!

8. Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i èist!" A lan - pravedna su djela svetih.

9. I reèe mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjèevu!" I reèe mi: "Ove su rijeèi istinite, Božje."

10. Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja koja imaju svjedoèanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!" Jer svjedoèanstvo Isusovo duh je proroèki.

11. I vidjeh: nebo otvoreno - i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi;

12. oèi mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam;

13. ogrnut je ogrtaèem krvlju natopljenim; ime mu: Rijeè Božja.

14. Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i èist.

15. Iz usta mu izlazi oštar maè kojim æe posjeæi narode. Vladat æe njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara.

16. Na ogrtaè, o boku, napisano mu ime: "Kralj kraljeva i Gospodar gospodara."

17. I vidjeh jednog anðela: stajaše na suncu vièuæi iza glasa svim pticama što nebom lete: "Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju

18. da se najedete mesa kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa moguænika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih moguæih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!"

19. I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom.

20. I Zvijer bi uhvaæena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazoènosti èinio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje baèeni u ognjeno jezero što gori sumporom.

21. A drugi su posjeèeni maèem što iziðe iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina