1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.

3. Dan danu to objavljuje, a noæ noæi glas predaje.

4. Nije to rijeè, a ni govor nije, nije ni glas što se može èuti,

5. al' po zemlji razliježe se jeka, rijeèi sve do nakraj svijeta sežu. Ondje suncu razape šator,

6. te ono k'o ženik iz ložnice ide, k'o div klièe kad prelijeæe stazu.

7. Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu.

8. Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedoèanstvo Jahvino - neuka uèi;

9. prÓava je naredba Jahvina - srce sladi; èista je zapovijed Jahvina - oèi prosvjetljuje;

10. neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,

11. dragocjeniji od zlata, od zlata èistoga, slaði od meda, meda samotoka.

12. Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih èuva.

13. Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha oèisti me!

14. Od oholosti èuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad æu biti neokaljan, èist od grijeha velikoga.

15. Moje ti rijeèi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina