1. Zborovoði. Uz žièana glazbala. Psalam. Davidov.

2. Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavÄi: smiluj mi se, usliši moju molitvu!

3. Sinovi èovjeèji, dokle æe vam srca ostati tvrda? Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite?

4. Znajte: Jahve èudesno uzvisuje prijatelja svoga; Gospodin æe me uslišiti kad ga zazovem.

5. Promislite u srcima i ne griješite, dršæite na svojim ležajima i zanijemite.

6. Prinesite žrtve pravedne, u Jahvu se uzdajte!

7. Mnogi govore: "Tko æe nam pokazati sreæu?" Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica!

8. Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino.

9. Èim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran poèinak.

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina