Fondare 202 Risultati per: Apeqanen

 • kai egenonto pasai ai hmerai adam aV ezhsen ennakosia kai triakonta eth kai apeqanen (Gênesis 5, 5)

 • kai egenonto pasai ai hmerai shq ennakosia kai dwdeka eth kai apeqanen (Gênesis 5, 8)

 • kai egenonto pasai ai hmerai enwV ennakosia kai pente eth kai apeqanen (Gênesis 5, 11)

 • kai egenonto pasai ai hmerai kainan ennakosia kai deka eth kai apeqanen (Gênesis 5, 14)

 • kai egenonto pasai ai hmerai malelehl oktakosia kai enenhkonta pente eth kai apeqanen (Gênesis 5, 17)

 • kai egenonto pasai ai hmerai iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen (Gênesis 5, 20)

 • kai egenonto pasai ai hmerai maqousala aV ezhsen ennakosia kai exhkonta ennea eth kai apeqanen (Gênesis 5, 27)

 • kai egenonto pasai ai hmerai lamec eptakosia kai penthkonta tria eth kai apeqanen (Gênesis 5, 31)

 • kai apeqanen pasa sarx kinoumenh epi thV ghV twn peteinwn kai twn kthnwn kai twn qhriwn kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kai paV anqrwpoV (Gênesis 7, 21)

 • kai panta osa ecei pnohn zwhV kai paV oV hn epi thV xhraV apeqanen (Gênesis 7, 22)

 • kai egenonto pasai ai hmerai nwe ennakosia penthkonta eth kai apeqanen (Gênesis 9, 29)

 • kai ezhsen shm meta to gennhsai auton ton arfaxad pentakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 11)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina