Fondare 74 Risultati per: Eipate

 • hrwthsen de autouV pwV ecete kai eipen autoiV ei ugiainei o pathr umwn o presbuteroV on eipate eti zh (Gênesis 43, 27)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV iwshf eiden beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen outoV o adelfoV umwn o newteroV on eipate proV me agagein kai eipen o qeoV elehsai se teknon (Gênesis 43, 29)

 • kai exhlqen o eiV ap' emou kai eipate oti qhriobrwtoV gegonen kai ouk eidon auton eti kai nun (Gênesis 44, 28)

 • speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV (Gênesis 45, 9)

 • outwV eipate iwshf afeV autoiV thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patroV sou kai eklausen iwshf lalountwn autwn proV auton (Gênesis 50, 17)

 • kai ta paidia a eipate en diarpagh esesqai eisaxw autouV eiV thn ghn kai klhronomhsousin thn ghn hn umeiV apesthte ap' authV (Números 14, 31)

 • kai apekriqhte moi kai eipate kalon to rhma o elalhsaV poihsai (Deuteronômio 1, 14)

 • kai proshlqate moi panteV kai eipate aposteilwmen andraV proterouV hmwn kai efodeusatwsan hmin thn ghn kai anaggeilatwsan hmin apokrisin thn odon di' hV anabhsomeqa en auth kai taV poleiV eiV aV eisporeusomeqa eiV autaV (Deuteronômio 1, 22)

 • kai diegogguzete en taiV skhnaiV umwn kai eipate dia to misein kurion hmaV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou paradounai hmaV eiV ceiraV amorraiwn exoleqreusai hmaV (Deuteronômio 1, 27)

 • kai apekriqhte moi kai eipate hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn hmeiV anabanteV polemhsomen kata panta osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autou kai sunaqroisqenteV anebainete eiV to oroV (Deuteronômio 1, 41)

 • kai eipan autoiV eipate dh sunqhma kai ou kathuqunan tou lalhsai outwV kai epelabonto autwn kai esfaxan autouV epi taV diabaseiV tou iordanou kai epesan ex efraim en tw kairw ekeinw duo tessarakonta ciliadeV (Juízes 12, 6)

 • kai umeiV shmeron exouqenhkate ton qeon oV autoV estin umwn swthr ek pantwn twn kakwn umwn kai qliyewn umwn kai eipate ouci all' h oti basilea sthseiV ef' hmwn kai nun katasthte enwpion kuriou kata ta skhptra umwn kai kata taV fulaV umwn (I Samuel 10, 19)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina