Fondare 4 Risultati per: Erchtai

  • toigaroun kagw th umetera apwleia epigelasomai katacaroumai de hnika an erchtai umin oleqroV (Provérbios 1, 26)

  • kai wV an afikhtai umin afnw qoruboV h de katastrofh omoiwV kataigidi parh kai otan erchtai umin qliyiV kai poliorkia h otan erchtai umin oleqroV (Provérbios 1, 27)

  • alla touton oidamen poqen estin o de cristoV otan erchtai oudeiV ginwskei poqen estin (São João 7, 27)

  • ginwskete ton adelfon timoqeon apolelumenon meq ou ean tacion erchtai oyomai umaV (Hebreus 13, 23)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina