Fondare 251 Risultati per: Wsper

 • eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai toiV adelfoiV autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV prosekunoun me (Gênesis 37, 9)

 • eipen de ioudaV qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patroV sou ewV megaV genhtai shlwm o uioV mou eipen gar mhpote apoqanh kai outoV wsper oi adelfoi autou apelqousa de qamar ekaqhto en tw oikw tou patroV authV (Gênesis 38, 11)

 • kai idou wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai eboskonto en tw acei (Gênesis 41, 2)

 • kai wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai enemonto en tw acei (Gênesis 41, 18)

 • kai eidon palin en tw upnw mou kai wsper epta stacueV anebainon en puqmeni eni plhreiV kai kaloi (Gênesis 41, 22)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)

 • ean de tiV apodwtai thn eautou qugatera oiketin ouk apeleusetai wsper apotrecousin ai doulai (Êxodo 21, 7)

 • kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeoV tou israhl kai ta upo touV podaV autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidoV sterewmatoV tou ouranou th kaqariothti (Êxodo 24, 10)

 • kai to pan stear autou anoisei epi to qusiasthrion wsper to stear qusiaV swthriou kai exilasetai peri autou o iereuV apo thV amartiaV autou kai afeqhsetai autw (Levítico 4, 26)

 • ou pefqhsetai ezumwmenh merida authn edwka autoiV apo twn karpwmatwn kuriou agia agiwn wsper to thV amartiaV kai wsper to thV plhmmeleiaV (Levítico 6, 10)

 • wsper to peri thV amartiaV outw kai to thV plhmmeleiaV nomoV eiV autwn o iereuV ostiV exilasetai en autw autw estai (Levítico 7, 7)

 • kai sfaxousin ton amnon en topw ou sfazousin ta olokautwmata kai ta peri amartiaV en topw agiw estin gar to peri amartiaV wsper to thV plhmmeleiaV estin tw ierei agia agiwn estin (Levítico 14, 13)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina