Fondare 938 Risultati per: egeneto

 • ekinhqh te h poliV olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqewV ekleisqhsan ai qurai (Atos dos Apóstolos 21, 30)

 • ote de egeneto epi touV anabaqmouV sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou (Atos dos Apóstolos 21, 35)

 • egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhV ek tou ouranou periastrayai fwV ikanon peri eme (Atos dos Apóstolos 22, 6)

 • egeneto de moi upostreyanti eiV ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei (Atos dos Apóstolos 22, 17)

 • touto de autou lalhsantoV egeneto stasiV twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai escisqh to plhqoV (Atos dos Apóstolos 23, 7)

 • egeneto de kraugh megalh kai anastanteV oi grammateiV tou merouV twn farisaiwn diemaconto legonteV ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloV mh qeomacwmen (Atos dos Apóstolos 23, 9)

 • wV de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thV nuktoV upenooun oi nautai prosagein tina autoiV cwran (Atos dos Apóstolos 27, 27)

 • ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun econta aigialon eiV on ebouleusanto ei dunainto exwsai to ploion (Atos dos Apóstolos 27, 39)

 • twn de stratiwtwn boulh egeneto ina touV desmwtaV apokteinwsin mhtiV ekkolumbhsaV diafugoi (Atos dos Apóstolos 27, 42)

 • kai touV loipouV ouV men epi sanisin ouV de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outwV egeneto pantaV diaswqhnai epi thn ghn (Atos dos Apóstolos 27, 44)

 • egeneto de ton patera tou popliou puretoiV kai dusenteria sunecomenon katakeisqai proV on o pauloV eiselqwn kai proseuxamenoV epiqeiV taV ceiraV autw iasato auton (Atos dos Apóstolos 28, 8)

 • egeneto de meta hmeraV treiV sugkalesasqai ton paulon touV ontaV twn ioudaiwn prwtouV sunelqontwn de autwn elegen proV autouV andreV adelfoi egw ouden enantion poihsaV tw law h toiV eqesin toiV patrwoiV desmioV ex ierosolumwn paredoqhn eiV taV ceiraV twn rwmaiwn (Atos dos Apóstolos 28, 17)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina