Fondare 2420 Risultati per: estin

 • ei tiV lalei wV logia qeou ei tiV diakonei wV ex iscuoV hV corhgei o qeoV ina en pasin doxazhtai o qeoV dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (I São Pedro 4, 11)

 • w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn (II São Pedro 1, 9)

 • eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi (II São Pedro 1, 14)

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • kai legonteV pou estin h epaggelia thV parousiaV autou af hV gar oi patereV ekoimhqhsan panta outwV diamenei ap archV ktisewV (II São Pedro 3, 4)

 • wV kai en pasaiV taiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en oiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian (II São Pedro 3, 16)

 • kai auth estin h epaggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoV fwV estin kai skotia en autw ouk estin oudemia (I São João 1, 5)

 • ean de en tw fwti peripatwmen wV autoV estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV (I São João 1, 7)

 • ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin (I São João 1, 8)

 • ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV (I São João 1, 9)

 • ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin (I São João 1, 10)

 • kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou (I São João 2, 2)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina