Fondare 2420 Risultati per: estin

 • pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton (I São João 5, 17)

 • oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV (I São João 5, 20)

 • kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taV entolaV autou auth estin h entolh kaqwV hkousate ap archV ina en auth peripathte (II São João 1, 6)

 • oti polloi planoi eishlqon eiV ton kosmon oi mh omologounteV ihsoun criston ercomenon en sarki outoV estin o planoV kai o anticristoV (II São João 1, 7)

 • agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn ouc ewraken ton qeon (III São João 1, 11)

 • dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhV estin (III São João 1, 12)

 • iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou (Apocalipse 1, 4)

 • o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou (Apocalipse 2, 7)

 • kai eidon aggelon iscuron khrussonta fwnh megalh tiV estin axioV anoixai to biblion kai lusai taV sfragidaV autou (Apocalipse 5, 2)

 • legonteV fwnh megalh axion estin to arnion to esfagmenon labein thn dunamin kai plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian (Apocalipse 5, 12)

 • kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 5, 13)

 • ei tiV aicmalwsian sunagei eiV aicmalwsian upagei ei tiV en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistiV twn agiwn (Apocalipse 13, 10)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina