Fondare 284 Risultati per: meson

 • tauta ta krimata kai ta prostagmata kai o nomoV on edwken kurioV ana meson autou kai ana meson twn uiwn israhl en tw orei sina en ceiri mwush (Levítico 26, 46)

 • kai timhsetai auto o iereuV ana meson kalou kai ana meson ponhrou kai kaqoti an timhsetai o iereuV outwV sthsetai (Levítico 27, 12)

 • kai anqrwpoV oV an agiash thn oikian autou agian tw kuriw kai timhsetai authn o iereuV ana meson kalhV kai ana meson ponhraV wV an timhsetai authn o iereuV outwV staqhsetai (Levítico 27, 14)

 • kai arqhsetai h skhnh tou marturiou kai h parembolh twn leuitwn meson twn parembolwn wV kai paremballousin outwV kai exarousin ekastoV ecomenoV kaq' hgemonian (Números 2, 17)

 • en tw eisporeuesqai mwushn eiV thn skhnhn tou marturiou lalhsai autw kai hkousen thn fwnhn kuriou lalountoV proV auton anwqen tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubim kai elalei proV auton (Números 7, 89)

 • kai esth ana meson twn teqnhkotwn kai twn zwntwn kai ekopasen h qrausiV (Números 17, 13)

 • kai elalhsen mwushV toiV uioiV israhl kai edwkan autw panteV oi arconteV autwn rabdon tw arconti tw eni rabdon kata arconta kat' oikouV patriwn autwn dwdeka rabdouV kai h rabdoV aarwn ana meson twn rabdwn autwn (Números 17, 21)

 • kai lhmyetai o iereuV xulon kedrinon kai usswpon kai kokkinon kai embalousin eiV meson tou katakaumatoV thV damalewV (Números 19, 6)

 • kai ekeiqen aparanteV parenebalon eiV to peran arnwn en th erhmw to execon apo twn oriwn twn amorraiwn estin gar arnwn oria mwab ana meson mwab kai ana meson tou amorraiou (Números 21, 13)

 • ek tou klhrou merieiV thn klhronomian autwn ana meson pollwn kai oligwn (Números 26, 56)

 • tauta ta dikaiwmata osa eneteilato kurioV tw mwush ana meson androV kai gunaikoV autou kai ana meson patroV kai qugatroV en neothti en oikw patroV (Números 30, 17)

 • kai dieleite ta skula ana meson twn polemistwn twn ekporeuomenwn eiV thn parataxin kai ana meson pashV sunagwghV (Números 31, 27)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina