Fondare 284 Risultati per: meson

 • kai aphran apenanti eirwq kai diebhsan meson thV qalasshV eiV thn erhmon kai eporeuqhsan odon triwn hmerwn dia thV erhmou autoi kai parenebalon en pikriaiV (Números 33, 8)

 • kai parenebalon para ton iordanhn ana meson aisimwq ewV belsattim kata dusmaV mwab (Números 33, 49)

 • kai metrhseiV exw thV polewV to klitoV to proV anatolaV disciliouV phceiV kai to klitoV to proV liba disciliouV phceiV kai to klitoV to proV qalassan disciliouV phceiV kai to klitoV to proV borran disciliouV phceiV kai h poliV meson toutou estai umin kai ta omora twn polewn (Números 35, 5)

 • kai krinei h sunagwgh ana meson tou pataxantoV kai ana meson tou agcisteuontoV to aima kata ta krimata tauta (Números 35, 24)

 • outoi oi logoi ouV elalhsen mwushV panti israhl peran tou iordanou en th erhmw proV dusmaiV plhsion thV eruqraV ana meson faran tofol kai lobon kai aulwn kai katacrusea (Deuteronômio 1, 1)

 • kai eneteilamhn toiV kritaiV umwn en tw kairw ekeinw legwn diakouete ana meson twn adelfwn umwn kai krinate dikaiwV ana meson androV kai ana meson adelfou kai ana meson proshlutou autou (Deuteronômio 1, 16)

 • kai tw roubhn kai tw gad dedwka apo thV galaad ewV ceimarrou arnwn meson tou ceimarrou orion kai ewV tou iabok o ceimarrouV orion toiV uioiV amman (Deuteronômio 3, 16)

 • kagw eisthkein ana meson kuriou kai umwn en tw kairw ekeinw anaggeilai umin ta rhmata kuriou oti efobhqhte apo proswpou tou puroV kai ouk anebhte eiV to oroV legwn (Deuteronômio 5, 5)

 • uioi este kuriou tou qeou umwn ou foibhsete ouk epiqhsete falakrwma ana meson twn ofqalmwn umwn epi nekrw (Deuteronômio 14, 1)

 • ean de adunathsh apo sou rhma en krisei ana meson aima aimatoV kai ana meson krisiV krisewV kai ana meson afh afhV kai ana meson antilogia antilogiaV rhmata krisewV en taiV polesin umwn kai anastaV anabhsh eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei (Deuteronômio 17, 8)

 • ean de genhtai antilogia ana meson anqrwpwn kai proselqwsin eiV krisin kai krinwsin kai dikaiwswsin ton dikaion kai katagnwsin tou asebouV (Deuteronômio 25, 1)

 • kai tw beniamin eipen hgaphmenoV upo kuriou kataskhnwsei pepoiqwV kai o qeoV skiazei ep' autw pasaV taV hmeraV kai ana meson twn wmwn autou katepausen (Deuteronômio 33, 12)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina