Fondare 688 Risultati per: onoma

 • kai eipan deute oikodomhswmen eautoiV polin kai purgon ou h kefalh estai ewV tou ouranou kai poihswmen eautoiV onoma pro tou diasparhnai epi proswpou pashV thV ghV (Gênesis 11, 4)

 • dia touto eklhqh to onoma authV sugcusiV oti ekei suneceen kurioV ta ceilh pashV thV ghV kai ekeiqen diespeiren autouV kurioV o qeoV epi proswpon pashV thV ghV (Gênesis 11, 9)

 • kai elabon abram kai nacwr eautoiV gunaikaV onoma th gunaiki abram sara kai onoma th gunaiki nacwr melca qugathr arran pathr melca kai pathr iesca (Gênesis 11, 29)

 • kai poihsw se eiV eqnoV mega kai euloghsw se kai megalunw to onoma sou kai esh euloghtoV (Gênesis 12, 2)

 • eiV ton topon tou qusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei abram to onoma kuriou (Gênesis 13, 4)

 • sara de h gunh abram ouk etikten autw hn de auth paidiskh aiguptia h onoma agar (Gênesis 16, 1)

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou idou su en gastri eceiV kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ismahl oti ephkousen kurioV th tapeinwsei sou (Gênesis 16, 11)

 • kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi (Gênesis 16, 13)

 • kai eteken agar tw abram uion kai ekalesen abram to onoma tou uiou autou on eteken autw agar ismahl (Gênesis 16, 15)

 • kai ou klhqhsetai eti to onoma sou abram all' estai to onoma sou abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se (Gênesis 17, 5)

 • eipen de o qeoV tw abraam sara h gunh sou ou klhqhsetai to onoma authV sara alla sarra estai to onoma authV (Gênesis 17, 15)

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina