1. Salamon kiterjesztette uralmát minden királyságra a folyótól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki és alattvalói voltak Salamonnak, amíg csak élt.

2. Salamon napi szükséglete 30 kor lisztlángot és 60 kor simalisztet tett ki,

3. továbbá 10 hízómarhát és 20 ridegmarhát, végül 100 juhot, nem számítva a szarvasokat, gazellákat, antilopokat meg a hízott szárnyasokat.

4. Õ uralkodott az egész földön a Tifszach folyón túl egészen Gázáig, a folyón túl minden király fölött körös-körül mindenkivel békében élt.

5. Júda és Izrael biztonságban éltek, ki-ki a maga szõlõje és fügefája árnyékában, Dántól Beersebáig, amíg csak Salamon élt.

6. Salamonnak volt végül négyezer állása a lóistállókban a szekerei számára és tizenkétezer lova.

7. Ezek a kormányzók látták el Salamont mindennel, ami Salamon király asztalára került, mindegyikük egy hónapig; nem hagyták, hogy valami is hiányozzék.

8. Az árpát meg a szalmát is mindig oda vitték a kocsi- meg a hátaslovaknak, ahol éppen volt, ki-ki, amint ráesett a sor.

9. Az Úr igen nagy bölcsességet és észt adott Salamonnak, s olyan tág szívet, mint a tenger partján a fövény.

10. Salamon bölcsessége így felülmúlta Kelet országainak minden bölcsességét, sõt, még Egyiptom bölcsességét is.

11. Bölcsebb volt minden embernél, még az eszrachita Etánnál s Machol fiainál, Hemannál, Kalkolnál és Dardánál is.

12. Nevének híre eljutott körös-körül minden néphez. Háromezer mondást mondott, énekeinek száma pedig ezerötre rúg.

13. Tudott beszélni a fákról, a Libanon cédrusaitól kezdve egészen a falon növõ izsópig; tudott beszélni a négylábúakról és a madarakról, a férgekrõl és a halakról.

14. Minden népbõl jöttek hallgatni Salamon bölcsességét; a föld minden királya adózott neki, aki csak hallott bölcsessége felõl.

15. Hirám, a tíruszi király is elküldte szolgáit Salamonhoz; hallotta ugyanis, hogy atyja helyébe fölkenték királlyá, s Hirám egész életében jó barátja volt Dávidnak.

16. Salamon erre üzenetet küldött Hirámnak:

17. "Magad is tudod, hogy atyámnak nem volt módja templomot építenie az Úr, az õ Istene nevének a háborúk miatt, amelyekkel mindenfelõl szorongatták, míg az Úr lába alá nem vetette ellenségeit.

18. Most azonban körös-körül békét teremtett az Úr, az én Istenem, nincs többé, aki ellenszegülne, s nincs balszerencse.

19. Így arra gondolok, hogy házat építek az Úr, az én Istenem nevének, az Úrnak atyámhoz, Dávidhoz intézett szava szerint: A fiad, akit majd helyedbe a trónra emelek, építsen hajlékot a nevemnek.

20. Adj hát parancsot, hogy Libanonban vágjanak fákat nekem, úgy, hogy az én embereim is elmennek a te embereiddel, s én fizetem embereid általad megszabott bérét. Tudod magad is, senki sincs köztünk, aki úgy értene a fadöntéshez, mint a szidoniak."

21. Amikor Hirám megkapta Salamon üzenetét, nagyon örült és felkiáltott: "Áldott legyen ma az Úr, aki bölcs fiút adott Dávidnak (hogy uralkodjék) ezen a nagy népen!"

22. Aztán ezt a választ adta Salamonnak: "Megkaptam üzenetedet; minden kívánságodat teljesítem a cédrusokat és ciprusokat illetõen.

23. Embereid szállítsák Libanonból a tengerhez, aztán leúsztatom a tengeren, és arra a helyre vitetem õket, amelyet megnevezel. Ott szétszedetem, s te elvitetheted õket. De bizonyára te is teljesíted majd kívánságaimat: szállítasz élelmet udvarom számára."

24. Hirám tehát annyi cédrus- és ciprusfát szállított Salamonnak, amennyit csak akart.

25. Ennek ellenében Salamon 20000 bat olajbogyóból sajtolt olajat. Ennyit szállított Salamon Hirámnak minden évben.

26. Az Úr pedig bölcsességet adott Salamonnak, amint megígérte. S egyetértés uralkodott Hirám és Salamon között, úgyhogy szövetséget is kötöttek egymással.

27. Akkor Salamon munkásokat gyûjtött egész Izraelbõl; a munkások száma harmincezer embert tett ki.

28. Aztán elküldte õket Libanonba, fölváltva minden hónapban tízezret úgy, hogy egy hónapig Libanonban voltak, két hónapig otthon. Adonirám felügyelt a munkára.

29. Salamonnak ezenkívül még hetvenezer teherhordója és nyolcvanezer kõfejtõje is volt Júda hegységében,

30. nem számítva Salamon munkafelügyelõit, akik a munkát irányították, mármint a háromezer-háromszázat, akik a munkát végzõ emberekre felügyeltek.

31. A király elrendelte, hogy hatalmas köveket fejtsenek, pompás köveket, hogy faragott kockakövekbõl vessenek alapot a háznak.

32. Salamon építõi és Hirám építõi a gibbitákkal egyetemben gondoskodtak az építkezésrõl, s elõkészítették a fát meg a köveket a templom építéséhez.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina