1. Abban az idõben Bábel királya Nebukadnezár felvonult, és Jojakim három évre alattvalója lett, de aztán újra elszakadt tõle.

2. Erre az ellene küldte a kaldeusok portyásait, aztán az arámok portyásait, a moabiták portyásait és az ammoniták portyásait. Júda ellen küldte õket, hogy pusztítsák el, az Úr szava szerint, amelyet szolgái, a próféták által hallatott.

3. Pusztán az Úr haragja miatt támadtak Júdára, azért, mert eltaszította õket színe elõl Manassze bûnei miatt, mindazért, amit az véghezvitt.

4. Az ártatlan vér miatt, amit kiontott, hogy Jeruzsálemet elöntötte az ártatlanok vére; ezt nem bocsátotta meg az Úr.

5. Jojakim történetének többi részét, amit végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében.

6. Akkor Jojakim megtért atyáihoz, és fia, Jojachin lett helyette a király.

7. De Egyiptom királya nem vonult ki többet országából. Mert Babilon királya mindent meghódított, ami Egyiptom királya alá tartozott, Egyiptom patakjától egészen az Eufrátesz folyóig.

8. Jojachin tizennyolc esztendõs volt, amikor király lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Nechustának hívták, s a jeruzsálemi Elnatannak volt a lánya.

9. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, egészen úgy, mint apja tette.

10. Abban az idõben Babilon királyának, Nebukadnezárnak a szolgái felvonultak Jeruzsálem ellen, és a város ostrom alá került.

11. Aztán Nebukadnezár, Babilon királya, maga is hadba vonult a város ellen, amelyet közben szolgái ostrom alatt tartottak.

12. Akkor Júda királya, Jojachin kiment Bábel királyához, õ, anyja, szolgái, parancsnokai és tisztségviselõi. S Babilon királya foglyul ejtette õket, uralma 8. esztendejében.

13. Elhurcolta az Úr templomából az összes kincset, ugyanígy a királyi palota kincseit is; az összes aranyedényt összetörte, amit Salamon, Izrael királya az Úr temploma számára csináltatott, úgy, ahogy az Úr elõre megmondta.

14. Egész Jeruzsálemet fogságba hurcolta, az összes parancsnokot és fegyverforgatásra alkalmas férfit, tízezer foglyot, ezenkívül az összes kovácsot és lakatost, nem maradt ott senki, csak a föld egyszerû népe.

15. Jojachint is magával vitte - fogolyként - Bábelbe, s ugyanígy fogságba hurcolta Jeruzsálembõl Bábelbe a király anyját, a király asszonyait és tisztségviselõit, valamint az ország elõkelõit is;

16. ezenkívül az összes tekintélyes embert elvitte fogolynak Babilon királya Bábelbe, szám szerint hétezret, meg a kovácsokat és a lakatosokat, szám szerint ezret, s az összes magabíró, fegyverforgatásra alkalmas férfit is.

17. Aztán Bábel királya Jojachin nagybátyját, Mattanját tette meg helyette királynak, s a nevét Cidkijára változtatta.

18. Cidkija huszonegy esztendõs volt, amikor király lett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Hamutalnak hívták, s a Libnába való Jirmejahu lánya volt.

19. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, egészen úgy, mint Jojakim tette.

20. Annyira fölgerjedt ezért az Úr haragja Júda és Jeruzsálem ellen, hogy végül eltaszította színe elõl. Cidkija elszakadt Bábel királyától.

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina