1. Hiszkija huszonöt éves korában lépett trónra, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának Abija volt a neve és Zecharja leánya volt.

2. Azt tette, ami helyes az Úr szemében, egészen úgy, ahogy atyja, Dávid tette.

3. Uralkodásának elsõ esztendejében és elsõ hónapjában kinyittatta a templom kapuit, és helyreállította õket.

4. Egybehívta a papokat meg a levitákat, és összegyûjtötte õket a keleti térségen.

5. Így szólt hozzájuk: "Hallgassatok meg, leviták! Tartsatok most megszentelõdést, és szenteljétek fel az Úrnak, atyáitok Istenének templomát! Távolítsatok el minden tisztátalanságot a szentélybõl!

6. Atyáitok vétkeztek, és azt tették, ami gonosznak számított az Úr, a mi Istenünk szemében. Elhagyták, elfordították arcukat az Úr hajlékától, és hátat fordítottak neki.

7. Sõt, bezárták az elõcsarnok kapuit, kioltották a mécseseket, nem gyújtottak jó illatot, és nem mutattak be égõáldozatokat Izrael Istenének szentélyében.

8. Ezért az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre, rettegést, pusztulást bocsátott rájuk, és gúny tárgyává tette õket, amint saját szemetekkel láthatjátok.

9. Nos, ezért hullottak el kard élén atyáink, jutottak fogságba fiaink, lányaink és asszonyaink.

10. Most tehát elhatároztam, hogy szövetséget kötök az Úrral, atyáink Istenével, hogy fordítsa el tõlünk haragját.

11. Fiaim, ne legyetek hanyagok! Titeket választott ki ugyanis az Úr, hogy elõtte álljatok, õt szolgáljátok, elvégezzétek a szolgálatot és illatáldozatot mutassatok be elõtte."

12. Erre fölkeltek a leviták: Mahat, Amaszáj fia, valamint Joel és Azarja, a kehátiták fiai közül; Merári fiai közül: Kis, Abdi fia és Azarja, Jehallelel fia; a gersoniták közül: Joách, Zimna fia és Éden, Joách fia;

13. Eliszafán fiai közül: Simri és Jeuel; Aszaf fiai közül: Zecharja és Mattanja;

14. Heman fiai közül: Jechiel és Simi, Jedutun fiai közül: Semaja és Uziel.

15. Összegyûjtötték testvéreiket, megszentelõdést tartottak, aztán a király meghagyására az Úr szavai szerint bementek, hogy megtisztítsák a templomot.

16. Majd a papok is bevonultak a templom belsejébe, hogy megtisztítsák. Minden tisztátalanságot, amit az Úr szentélyében találtak, kihordtak a templom udvarára. A leviták pedig fölszedték és a Kedron-völgybe szállították.

17. Az elsõ hónap elsején kezdték el a tisztogatást, s a hónap nyolcadik napján értek az Úr elõcsarnokához. Nyolc napon keresztül tisztították a templomot. Így az elsõ hónap tizenhatodik napján készen is lettek.

18. Ekkor Hiszkija király elé járultak és jelentették: "Megtisztítottuk a templomot, az égõáldozatok oltárát és minden fölszerelését, továbbá a kitett kenyerek asztalát teljes fölszerelésével együtt,

19. végül az összes fölszerelési tárgyat, amelyet Acház király uralkodása alatt hûtlensége által megszentségtelenített, helyére tettük és megtisztítottuk. Íme ott vannak az Úr oltára elõtt."

20. Reggel aztán Hiszkija király fölkelt, összehívta a város fõembereit és fölment a templomba.

21. Felvittek hét fiatal bikát, hét kost, hét bárányt és hét kecskebakot bûnért való áldozatul a királyi házért, a szent helyért és Júdáért. Aztán megparancsolta Áron fiainak, a papoknak, hogy áldozzák fel õket az Úr oltárán.

22. Miután levágták a bikákat, a papok vették a vért, és ráöntötték az oltárra. Aztán levágták a kosokat, és a vért az oltárra öntötték. Majd a bárányokat vágták le, és vérüket az oltárra öntötték.

23. Végül odavitték a bûnért való áldozatra szánt bakokat is a király és a gyülekezet elé, és azok rájuk tették kezüket,

24. majd a papok levágták õket, és vérüket bûnért való áldozatért az oltárra öntötték, engesztelésül egész Izraelért. Azt parancsolta ugyanis a király, hogy egész Izraelért legyen az égõ- és a bûnért való áldozat.

25. A levitákat is kirendelte a templomba cintányérokkal, hárfákkal és lantokkal Dávid királynak, Gád látóembernek és Nátán prófétának intézkedése szerint. Így parancsolta ugyanis az Úr prófétái által.

26. Ott is álltak a leviták Dávid hangszereivel, meg a papok is a trombitákkal.

27. Aztán Hiszkija kiadta a parancsot, hogy mutassák be az égõáldozatokat az oltáron. Amikor megkezdõdött az áldozat bemutatása, elkezdtek az Úrnak dicsérõ éneket zengeni, trombitálni, és Dávidnak, Izrael királyának hangszerein játszani.

28. Erre az egész gyülekezet leborult, az ének fölcsendült, a trombiták mind harsogtak, amíg az égõáldozat be nem fejezõdött.

29. Az áldozat befejeztével a király és az összes jelenlevõk mélyen meghajoltak, és leborultak.

30. Hiszkija király a fõemberekkel együtt meghagyta a levitáknak, hogy Dávidnak és Aszaf látóembernek a szavaival dicsõítsék az Urat. Azok örömmel is énekelték a dicsõítõ éneket, s utána meghajoltak és leborultak.

31. Majd Hiszkija így kezdett beszélni: "Immár felavattátok kezeteket az Úrnak. Most hát gyertek, és mutassátok be a véres és dicsõítõ áldozatokat az Úr házában!" Erre az egész sokaság véres, dicsõítõ és égõáldozatokat hozott ajándékul az elõírás szerint.

32. A sokaság által bemutatott áldozatok száma ez volt: hetven bika, száz kos és kétszáz bárány. Ezt mindig égõáldozatul az Úrnak szentelték.

33. A fölszentelési ajándék hatszáz marha és háromezer juh volt.

34. Csakhogy a papok oly kevesen voltak, hogy nem gyõzték az égetendõ áldozatok bõrét lehúzni. Azért testvéreik, a leviták segítettek nekik, amíg be nem fejezõdött a munka, és meg nem szentelõdtek a papok. A leviták ugyanis készségesebb szívûek voltak, hogy megszentelõdjenek, mint a papok.

35. Ráadásul tömérdek volt az égõáldozat a közösségi áldozatok hájával és az égõáldozathoz tartozó italáldozatokkal együtt. Így állt helyre a templom istentiszteleti rendje.

36. Hiszkija az egész néppel együtt örült annak, amit Isten a népnek készített. Ugyanis a dolog gyorsan ment végbe.

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina