1. epi to auto de petroV kai iwannhV anebainon eiV to ieron epi thn wran thV proseuchV thn ennathn

2. kai tiV anhr cwloV ek koiliaV mhtroV autou uparcwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran proV thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn eiV to ieron

3. oV idwn petron kai iwannhn mellontaV eisienai eiV to ieron hrwta elehmosunhn labein

4. atenisaV de petroV eiV auton sun tw iwannh eipen bleyon eiV hmaV

5. o de epeicen autoiV prosdokwn ti par autwn labein

6. eipen de petroV argurion kai crusion ouc uparcei moi o de ecw touto soi didwmi en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou egeirai kai peripatei

7. kai piasaV auton thV dexiaV ceiroV hgeiren paracrhma de esterewqhsan autou ai baseiV kai ta sfura

8. kai exallomenoV esth kai periepatei kai eishlqen sun autoiV eiV to ieron peripatwn kai allomenoV kai ainwn ton qeon

9. kai eiden auton paV o laoV peripatounta kai ainounta ton qeon

10. epeginwskon te auton oti outoV hn o proV thn elehmosunhn kaqhmenoV epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambouV kai ekstasewV epi tw sumbebhkoti autw

11. kratountoV de tou iaqentoV cwlou ton petron kai iwannhn sunedramen proV autouV paV o laoV epi th stoa th kaloumenh solomwntoV ekqamboi

12. idwn de petroV apekrinato proV ton laon andreV israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete wV idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton

13. o qeoV abraam kai isaak kai iakwb o qeoV twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeiV paredwkate kai hrnhsasqe auton kata proswpon pilatou krinantoV ekeinou apoluein

14. umeiV de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea carisqhnai umin

15. ton de archgon thV zwhV apekteinate on o qeoV hgeiren ek nekrwn ou hmeiV martureV esmen

16. kai epi th pistei tou onomatoV autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pistiV h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn

17. kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi arconteV umwn

18. o de qeoV a prokathggeilen dia stomatoV pantwn twn profhtwn autou paqein ton criston eplhrwsen outwV

19. metanohsate oun kai epistreyate eiV to exaleifqhnai umwn taV amartiaV opwV an elqwsin kairoi anayuxewV apo proswpou tou kuriou

20. kai aposteilh ton prokekhrugmenon umin ihsoun criston

21. on dei ouranon men dexasqai acri cronwn apokatastasewV pantwn wn elalhsen o qeoV dia stomatoV pantwn agiwn autou profhtwn ap aiwnoV

22. mwshV men gar proV touV pateraV eipen oti profhthn umin anasthsei kurioV o qeoV umwn ek twn adelfwn umwn wV eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh proV umaV

23. estai de pasa yuch htiV an mh akoush tou profhtou ekeinou exoloqreuqhsetai ek tou laou

24. kai panteV de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqexhV osoi elalhsan kai prokathggeilan taV hmeraV tautaV

25. umeiV este uioi twn profhtwn kai thV diaqhkhV hV dieqeto o qeoV proV touV pateraV hmwn legwn proV abraam kai tw spermati sou eneuloghqhsontai pasai ai patriai thV ghV

26. umin prwton o qeoV anasthsaV ton paida autou ihsoun apesteilen auton eulogounta umaV en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn umwn

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina