1. en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

2. proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoV twn maqhtwn eipon ouk areston estin hmaV kataleiyantaV ton logon tou qeou diakonein trapezaiV

3. episkeyasqe oun adelfoi andraV ex umwn marturoumenouV epta plhreiV pneumatoV agiou kai sofiaV ouV katasthsomen epi thV creiaV tauthV

4. hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

5. kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra plhrh pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

6. ouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoiV taV ceiraV

7. kai o logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluV te ocloV twn ierewn uphkouon th pistei

8. stefanoV de plhrhV pistewV kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law

9. anesthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikiaV kai asiaV suzhtounteV tw stefanw

10. kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

11. tote upebalon andraV legontaV oti akhkoamen autou lalountoV rhmata blasfhma eiV mwshn kai ton qeon

12. sunekinhsan te ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV kai epistanteV sunhrpasan auton kai hgagon eiV to sunedrion

13. esthsan te marturaV yeudeiV legontaV o anqrwpoV outoV ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou toutou kai tou nomou

14. akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushV

15. kai atenisanteV eiV auton apanteV oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina