1. en ekeinw tw kairw eipen kurioV proV me laxeuson seautw duo plakaV liqinaV wsper taV prwtaV kai anabhqi proV me eiV to oroV kai poihseiV seautw kibwton xulinhn

2. kai grayw epi taV plakaV ta rhmata a hn en taiV plaxin taiV prwtaiV aV sunetriyaV kai embaleiV autaV eiV thn kibwton

3. kai epoihsa kibwton ek xulwn ashptwn kai elaxeusa taV duo plakaV taV liqinaV wV ai prwtai kai anebhn eiV to oroV kai ai duo plakeV epi taiV cersin mou

4. kai egrayen epi taV plakaV kata thn grafhn thn prwthn touV deka logouV ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei ek mesou tou puroV kai edwken autaV kurioV emoi

5. kai epistreyaV katebhn ek tou orouV kai enebalon taV plakaV eiV thn kibwton hn epoihsa kai hsan ekei kaqa eneteilato moi kurioV

6. kai oi uioi israhl aphran ek bhrwq uiwn iakim misadai ekei apeqanen aarwn kai etafh ekei kai ierateusen eleazar uioV autou ant' autou

7. ekeiqen aphran eiV gadgad kai apo gadgad eiV etebaqa gh ceimarroi udatwn

8. en ekeinw tw kairw diesteilen kurioV thn fulhn thn leui airein thn kibwton thV diaqhkhV kuriou parestanai enanti kuriou leitourgein kai epeucesqai epi tw onomati autou ewV thV hmeraV tauthV

9. dia touto ouk estin toiV leuitaiV meriV kai klhroV en toiV adelfoiV autwn kurioV autoV klhroV autou kaqa eipen autw

10. kagw eisthkein en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai eishkousen kurioV emou kai en tw kairw toutw kai ouk hqelhsen kurioV exoleqreusai umaV

11. kai eipen kurioV proV me badize aparon enantion tou laou toutou kai eisporeuesqwsan kai klhronomeitwsan thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn dounai autoiV

12. kai nun israhl ti kurioV o qeoV sou aiteitai para sou all' h fobeisqai kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai agapan auton kai latreuein kuriw tw qew sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

13. fulassesqai taV entolaV kuriou tou qeou sou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron ina eu soi h

14. idou kuriou tou qeou sou o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou h gh kai panta osa estin en auth

15. plhn touV pateraV umwn proeilato kurioV agapan autouV kai exelexato to sperma autwn met' autouV umaV para panta ta eqnh kata thn hmeran tauthn

16. kai peritemeisqe thn sklhrokardian umwn kai ton trachlon umwn ou sklhruneite eti

17. o gar kurioV o qeoV umwn outoV qeoV twn qewn kai kurioV twn kuriwn o qeoV o megaV kai iscuroV kai o foberoV ostiV ou qaumazei proswpon oud' ou mh labh dwron

18. poiwn krisin proshlutw kai orfanw kai chra kai agapa ton proshluton dounai autw arton kai imation

19. kai agaphsete ton proshluton proshlutoi gar hte en gh aiguptw

20. kurion ton qeon sou fobhqhsh kai autw latreuseiV kai proV auton kollhqhsh kai tw onomati autou omh

21. outoV kauchma sou kai outoV qeoV sou ostiV epoihsen en soi ta megala kai ta endoxa tauta a eidosan oi ofqalmoi sou

22. en ebdomhkonta yucaiV katebhsan oi patereV sou eiV aigupton nuni de epoihsen se kurioV o qeoV sou wsei ta astra tou ouranou tw plhqei

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina