1. kai elalhsen kurioV pantaV touV logouV toutouV legwn

2. egw eimi kurioV o qeoV sou ostiV exhgagon se ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV

3. ouk esontai soi qeoi eteroi plhn emou

4. ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV

5. ou proskunhseiV autoiV oude mh latreushV autoiV egw gar eimi kurioV o qeoV sou qeoV zhlwthV apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV geneaV toiV misousin me

6. kai poiwn eleoV eiV ciliadaV toiV agapwsin me kai toiV fulassousin ta prostagmata mou

7. ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurioV ton lambanonta to onoma autou epi mataiw

8. mnhsqhti thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn

9. ex hmeraV erga kai poihseiV panta ta erga sou

10. th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi

11. en gar ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV kai katepausen th hmera th ebdomh dia touto euloghsen kurioV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn

12. tima ton patera sou kai thn mhtera ina eu soi genhtai kai ina makrocronioV genh epi thV ghV thV agaqhV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

13. ou moiceuseiV

14. ou kleyeiV

15. ou foneuseiV

16. ou yeudomarturhseiV kata tou plhsion sou marturian yeudh

17. ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin

18. kai paV o laoV ewra thn fwnhn kai taV lampadaV kai thn fwnhn thV salpiggoV kai to oroV to kapnizon fobhqenteV de paV o laoV esthsan makroqen

19. kai eipan proV mwushn lalhson su hmin kai mh laleitw proV hmaV o qeoV mhpote apoqanwmen

20. kai legei autoiV mwushV qarseite eneken gar tou peirasai umaV paregenhqh o qeoV proV umaV opwV an genhtai o foboV autou en umin ina mh amartanhte

21. eisthkei de o laoV makroqen mwushV de eishlqen eiV ton gnofon ou hn o qeoV

22. eipen de kurioV proV mwushn tade ereiV tw oikw iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV israhl umeiV ewrakate oti ek tou ouranou lelalhka proV umaV

23. ou poihsete eautoiV qeouV argurouV kai qeouV crusouV ou poihsete umin autoiV

24. qusiasthrion ek ghV poihsete moi kai qusete ep' autou ta olokautwmata kai ta swthria umwn ta probata kai touV moscouV umwn en panti topw ou ean eponomasw to onoma mou ekei kai hxw proV se kai euloghsw se

25. ean de qusiasthrion ek liqwn poihV moi ouk oikodomhseiV autouV tmhtouV to gar egceiridion sou epibeblhkaV ep' autouV kai memiantai

26. ouk anabhsh en anabaqmisin epi to qusiasthrion mou opwV an mh apokaluyhV thn aschmosunhn sou ep' autou

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina