1. eicen men oun kai h prwth skhnh dikaiwmata latreiaV to te agion kosmikon

2. skhnh gar kateskeuasqh h prwth en h h te lucnia kai h trapeza kai h proqesiV twn artwn htiV legetai agia

3. meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn

4. crusoun ecousa qumiathrion kai thn kibwton thV diaqhkhV perikekalummenhn pantoqen crusiw en h stamnoV crush ecousa to manna kai h rabdoV aarwn h blasthsasa kai ai plakeV thV diaqhkhV

5. uperanw de authV ceroubim doxhV kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk estin nun legein kata meroV

6. toutwn de outwV kateskeuasmenwn eiV men thn prwthn skhnhn diapantoV eisiasin oi iereiV taV latreiaV epitelounteV

7. eiV de thn deuteran apax tou eniautou monoV o arciereuV ou cwriV aimatoV o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn

8. touto dhlountoV tou pneumatoV tou agiou mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon eti thV prwthV skhnhV ecoushV stasin

9. htiV parabolh eiV ton kairon ton enesthkota kaq on dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta

10. monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforoiV baptismoiV kai dikaiwmasin sarkoV mecri kairou diorqwsewV epikeimena

11. cristoV de paragenomenoV arciereuV twn mellontwn agaqwn dia thV meizonoV kai teleioteraV skhnhV ou ceiropoihtou toutestin ou tauthV thV ktisewV

12. oude di aimatoV tragwn kai moscwn dia de tou idiou aimatoV eishlqen efapax eiV ta agia aiwnian lutrwsin euramenoV

13. ei gar to aima taurwn kai tragwn kai spodoV damalewV rantizousa touV kekoinwmenouV agiazei proV thn thV sarkoV kaqarothta

14. posw mallon to aima tou cristou oV dia pneumatoV aiwniou eauton proshnegken amwmon tw qew kaqariei thn suneidhsin umwn apo nekrwn ergwn eiV to latreuein qew zwnti

15. kai dia touto diaqhkhV kainhV mesithV estin opwV qanatou genomenou eiV apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi thV aiwniou klhronomiaV

16. opou gar diaqhkh qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou

17. diaqhkh gar epi nekroiV bebaia epei mhpote iscuei ote zh o diaqemenoV

18. oqen oud h prwth cwriV aimatoV egkekainistai

19. lalhqeishV gar pashV entolhV kata nomon upo mwusewV panti tw law labwn to aima twn moscwn kai tragwn meta udatoV kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen

20. legwn touto to aima thV diaqhkhV hV eneteilato proV umaV o qeoV

21. kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thV leitourgiaV tw aimati omoiwV errantisen

22. kai scedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon kai cwriV aimatekcusiaV ou ginetai afesiV

23. anagkh oun ta men upodeigmata twn en toiV ouranoiV toutoiV kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiaiV para tautaV

24. ou gar eiV ceiropoihta agia eishlqen o cristoV antitupa twn alhqinwn all eiV auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn

25. oud ina pollakiV prosferh eauton wsper o arciereuV eisercetai eiV ta agia kat eniauton en aimati allotriw

26. epei edei auton pollakiV paqein apo katabolhV kosmou nun de apax epi sunteleia twn aiwnwn eiV aqethsin amartiaV dia thV qusiaV autou pefanerwtai

27. kai kaq oson apokeitai toiV anqrwpoiV apax apoqanein meta de touto krisiV

28. outwV o cristoV apax prosenecqeiV eiV to pollwn anenegkein amartiaV ek deuterou cwriV amartiaV ofqhsetai toiV auton apekdecomenoiV eiV swthrian

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina