1. kai o basileuV salwmwn hn filogunaioV kai hsan autw arcousai eptakosiai kai pallakai triakosiai kai elaben gunaikaV allotriaV kai thn qugatera faraw mwabitidaV ammanitidaV suraV kai idoumaiaV cettaiaV kai amorraiaV

2. ek twn eqnwn wn apeipen kurioV toiV uioiV israhl ouk eiseleusesqe eiV autouV kai autoi ouk eiseleusontai eiV umaV mh ekklinwsin taV kardiaV umwn opisw eidwlwn autwn eiV autouV ekollhqh salwmwn tou agaphsai

4. kai egenhqh en kairw ghrouV salwmwn kai ouk hn h kardia autou teleia meta kuriou qeou autou kaqwV h kardia dauid tou patroV autou kai exeklinan ai gunaikeV ai allotriai thn kardian autou opisw qewn autwn

5. tote wkodomhsen salwmwn uyhlon tw camwV eidwlw mwab kai tw basilei autwn eidwlw uiwn ammwn

6. kai th astarth bdelugmati sidwniwn

7. kai outwV epoihsen pasaiV taiV gunaixin autou taiV allotriaiV equmiwn kai equon toiV eidwloiV autwn

8. kai epoihsen salwmwn to ponhron enwpion kuriou ouk eporeuqh opisw kuriou wV dauid o pathr autou

9. kai wrgisqh kurioV epi salwmwn oti exeklinen kardian autou apo kuriou qeou israhl tou ofqentoV autw diV

10. kai enteilamenou autw uper tou logou toutou to parapan mh poreuqhnai opisw qewn eterwn kai fulaxasqai poihsai a eneteilato autw kurioV o qeoV

11. kai eipen kurioV proV salwmwn anq' wn egeneto tauta meta sou kai ouk efulaxaV taV entolaV mou kai ta prostagmata mou a eneteilamhn soi diarrhsswn diarrhxw thn basileian sou ek ceiroV sou kai dwsw authn tw doulw sou

12. plhn en taiV hmeraiV sou ou poihsw auta dia dauid ton patera sou ek ceiroV uiou sou lhmyomai authn

13. plhn olhn thn basileian ou mh labw skhptron en dwsw tw uiw sou dia dauid ton doulon mou kai dia ierousalhm thn polin hn exelexamhn

14. kai hgeiren kurioV satan tw salwmwn ton ader ton idoumaion kai ton esrwm uion eliadae ton en raemmaq adrazar basilea souba kurion autou kai sunhqroisqhsan ep' auton andreV kai hn arcwn sustremmatoV kai prokatelabeto thn damasek kai hsan satan tw israhl pasaV taV hmeraV salwmwn kai ader o idoumaioV ek tou spermatoV thV basileiaV en idoumaia

15. kai egeneto en tw exoleqreusai dauid ton edwm en tw poreuqhnai iwab arconta thV stratiaV qaptein touV traumatiaV ekoyan pan arsenikon en th idoumaia

16. oti ex mhnaV enekaqhto ekei iwab kai paV israhl en th idoumaia ewV otou exwleqreusen pan arsenikon ek thV idoumaiaV

17. kai apedra ader autoV kai panteV andreV idoumaioi twn paidwn tou patroV autou met' autou kai eishlqon eiV aigupton kai ader paidarion mikron

18. kai anistantai andreV ek thV polewV madiam kai ercontai eiV faran kai lambanousin andraV met' autwn kai ercontai proV faraw basilea aiguptou kai eishlqen ader proV faraw kai edwken autw oikon kai artouV dietaxen autw

19. kai euren ader carin enantion faraw sfodra kai edwken autw gunaika adelfhn thV gunaikoV autou adelfhn qekeminaV thn meizw

20. kai eteken autw h adelfh qekeminaV tw ader ton ganhbaq uion authV kai exeqreyen auton qekemina en mesw uiwn faraw kai hn ganhbaq en mesw uiwn faraw

21. kai ader hkousen en aiguptw oti kekoimhtai dauid meta twn paterwn autou kai oti teqnhken iwab o arcwn thV stratiaV kai eipen ader proV faraw exaposteilon me kai apostreyw eiV thn ghn mou

22. kai eipen faraw tw ader tini su elattonh met' emou kai idou su zhteiV apelqein eiV thn ghn sou kai eipen autw ader oti exapostellwn exaposteleiV me kai anestreyen ader eiV thn ghn autou

25. auth h kakia hn epoihsen ader kai ebaruqumhsen en israhl kai ebasileusen en gh edwm

26. kai ieroboam uioV nabat o efraqi ek thV sarira uioV gunaikoV chraV douloV salwmwn

27. kai touto to pragma wV ephrato ceiraV epi basilea salwmwn wkodomhsen thn akran sunekleisen ton fragmon thV polewV dauid tou patroV autou

28. kai o anqrwpoV ieroboam iscuroV dunamei kai eiden salwmwn to paidarion oti anhr ergwn estin kai katesthsen auton epi taV arseiV oikou iwshf

29. kai egenhqh en tw kairw ekeinw kai ieroboam exhlqen ex ierousalhm kai euren auton aciaV o shlwnithV o profhthV en th odw kai apesthsen auton ek thV odou kai o aciaV peribeblhmenoV imatiw kainw kai amfoteroi en tw pediw

30. kai epelabeto acia tou imatiou autou tou kainou tou ep' autw kai dierrhxen auto dwdeka rhgmata

31. kai eipen tw ieroboam labe seautw deka rhgmata oti tade legei kurioV o qeoV israhl idou egw rhssw thn basileian ek ceiroV salwmwn kai dwsw soi deka skhptra

32. kai duo skhptra esontai autw dia ton doulon mou dauid kai dia ierousalhm thn polin hn exelexamhn en auth ek paswn fulwn israhl

33. anq' wn katelipen me kai epoihsen th astarth bdelugmati sidwniwn kai tw camwV kai toiV eidwloiV mwab kai tw basilei autwn prosocqismati uiwn ammwn kai ouk eporeuqh en taiV odoiV mou tou poihsai to euqeV enwpion emou wV dauid o pathr autou

34. kai ou mh labw olhn thn basileian ek ceiroV autou dioti antitassomenoV antitaxomai autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou dia dauid ton doulon mou on exelexamhn auton

35. kai lhmyomai thn basileian ek ceiroV tou uiou autou kai dwsw soi ta deka skhptra

36. tw de uiw autou dwsw ta duo skhptra opwV h qesiV tw doulw mou dauid pasaV taV hmeraV enwpion emou en ierousalhm th polei hn exelexamhn emautw tou qesqai onoma mou ekei

37. kai se lhmyomai kai basileuseiV en oiV epiqumei h yuch sou kai su esh basileuV epi ton israhl

38. kai estai ean fulaxhV panta osa an enteilwmai soi kai poreuqhV en taiV odoiV mou kai poihshV to euqeV enwpion emou tou fulaxasqai taV entolaV mou kai ta prostagmata mou kaqwV epoihsen dauid o douloV mou kai esomai meta sou kai oikodomhsw soi oikon piston kaqwV wkodomhsa tw dauid

40. kai ezhthsen salwmwn qanatwsai ton ieroboam kai anesth kai apedra eiV aigupton proV sousakim basilea aiguptou kai hn en aiguptw ewV ou apeqanen salwmwn

41. kai ta loipa twn rhmatwn salwmwn kai panta osa epoihsen kai pasan thn fronhsin autou ouk idou tauta gegraptai en bibliw rhmatwn salwmwn

42. kai ai hmerai aV ebasileusen salwmwn en ierousalhm tessarakonta eth

43. kai ekoimhqh salwmwn meta twn paterwn autou kai eqayan auton en polei dauid tou patroV autou kai egenhqh wV hkousen ieroboam uioV nabat kai autou eti ontoV en aiguptw wV efugen ek proswpou salwmwn kai ekaqhto en aiguptw kateuqunei kai ercetai eiV thn polin autou eiV thn ghn sarira thn en orei efraim kai o basileuV salwmwn ekoimhqh meta twn paterwn autou kai ebasileusen roboam uioV autou ant' autou

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina