1. kai en tw oktwkaidekatw etei basileuontoV ieroboam uiou nabat basileuei abiou uioV roboam epi iouda

2. kai ex eth ebasileusen kai onoma thV mhtroV autou maaca qugathr abessalwm

3. kai eporeuqh en taiV amartiaiV tou patroV autou aiV epoihsen enwpion autou kai ouk hn h kardia autou teleia meta kuriou qeou autou wV h kardia dauid tou patroV autou

4. oti dia dauid edwken autw kurioV kataleimma ina sthsh tekna autou met' auton kai sthsh thn ierousalhm

5. wV epoihsen dauid to euqeV enwpion kuriou ouk exeklinen apo pantwn wn eneteilato autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

7. kai ta loipa twn logwn abiou kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda kai polemoV hn ana meson abiou kai ana meson ieroboam

8. kai ekoimhqh abiou meta twn paterwn autou en tw eikostw kai tetartw etei tou ieroboam kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai basileuei asa uioV autou ant' autou

9. en tw eniautw tw tetartw kai eikostw tou ieroboam basilewV israhl basileuei asa epi ioudan

10. kai tessarakonta kai en etoV ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou ana qugathr abessalwm

11. kai epoihsen asa to euqeV enwpion kuriou wV dauid o pathr autou

12. kai afeilen taV teletaV apo thV ghV kai exapesteilen panta ta epithdeumata a epoihsan oi patereV autou

13. kai thn ana thn mhtera autou metesthsen tou mh einai hgoumenhn kaqwV epoihsen sunodon en tw alsei authV kai exekoyen asa taV kataduseiV authV kai eneprhsen puri en tw ceimarrw kedrwn

14. ta de uyhla ouk exhren plhn h kardia asa hn teleia meta kuriou pasaV taV hmeraV autou

15. kai eishnegken touV kionaV tou patroV autou kai touV kionaV autou eishnegken eiV ton oikon kuriou argurouV kai crusouV kai skeuh

16. kai polemoV hn ana meson asa kai ana meson baasa basilewV israhl pasaV taV hmeraV

17. kai anebh baasa basileuV israhl epi ioudan kai wkodomhsen thn rama tou mh einai ekporeuomenon kai eisporeuomenon tw asa basilei iouda

18. kai elaben asa to argurion kai to crusion to eureqen en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV kai edwken auta eiV ceiraV paidwn autou kai exapesteilen autouV o basileuV asa proV uion ader uion taberemman uiou azin basilewV suriaV tou katoikountoV en damaskw legwn

19. diaqou diaqhkhn ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou patroV mou kai tou patroV sou idou exapestalka soi dwra argurion kai crusion deuro diaskedason thn diaqhkhn sou thn proV baasa basilea israhl kai anabhsetai ap' emou

20. kai hkousen uioV ader tou basilewV asa kai apesteilen touV arcontaV twn dunamewn twn autou taiV polesin tou israhl kai epataxen thn ain kai thn dan kai thn abelmaa kai pasan thn cezraq ewV pashV thV ghV nefqali

21. kai egeneto wV hkousen baasa kai dielipen tou oikodomein thn rama kai anestreyen eiV qersa

22. kai o basileuV asa parhggeilen panti iouda eiV ainakim kai airousin touV liqouV thV rama kai ta xula authV a wkodomhsen baasa kai wkodomhsen en autoiV o basileuV asa pan bounon beniamin kai thn skopian

23. kai ta loipa twn logwn asa kai pasa h dunasteia autou hn epoihsen ouk idou tauta gegrammena estin epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda plhn en tw kairw tou ghrwV autou eponesen touV podaV autou

24. kai ekoimhqh asa kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai basileuei iwsafat uioV autou ant' autou

25. kai nadab uioV ieroboam basileuei epi israhl en etei deuterw tou asa basilewV iouda kai ebasileusen epi israhl eth duo

26. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai eporeuqh en odw tou patroV autou kai en taiV amartiaiV autou aiV exhmarten ton israhl

27. kai periekaqisen auton baasa uioV acia epi ton oikon belaan kai epataxen auton en gabaqwn th twn allofulwn kai nadab kai paV israhl periekaqhto epi gabaqwn

28. kai eqanatwsen auton baasa en etei tritw tou asa uiou abiou basilewV iouda kai ebasileusen

29. kai egeneto wV ebasileusen kai epataxen ton oikon ieroboam kai ouc upelipeto pasan pnohn tou ieroboam ewV tou exoleqreusai auton kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri doulou autou acia tou shlwnitou

30. peri twn amartiwn ieroboam wV exhmarten ton israhl kai en tw parorgismw autou w parwrgisen ton kurion qeon tou israhl

31. kai ta loipa twn logwn nadab kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena estin en bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

33. kai en tw etei tw tritw tou asa basilewV iouda basileuei baasa uioV acia epi israhl en qersa eikosi kai tessara eth

34. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai eporeuqh en odw ieroboam uiou nabat kai en taiV amartiaiV autou wV exhmarten ton israhl

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina