1. kai egeneto meq' hmeraV pollaV kai rhma kuriou egeneto proV hliou en tw eniautw tw tritw legwn poreuqhti kai ofqhti tw acaab kai dwsw ueton epi proswpon thV ghV

2. kai eporeuqh hliou tou ofqhnai tw acaab kai h limoV krataia en samareia

3. kai ekalesen acaab ton abdiou ton oikonomon kai abdiou hn foboumenoV ton kurion sfodra

4. kai egeneto en tw tuptein thn iezabel touV profhtaV kuriou kai elaben abdiou ekaton andraV profhtaV kai ekruyen autouV kata penthkonta en sphlaiw kai dietrefen autouV en artw kai udati

5. kai eipen acaab proV abdiou deuro kai dielqwmen epi thn ghn epi phgaV twn udatwn kai epi ceimarrouV ean pwV eurwmen botanhn kai peripoihswmeqa ippouV kai hmionouV kai ouk exoloqreuqhsontai apo twn kthnwn

6. kai emerisan eautoiV thn odon tou dielqein authn acaab eporeuqh en odw mia monoV kai abdiou eporeuqh en odw allh monoV

7. kai hn abdiou en th odw monoV kai hlqen hliou eiV sunanthsin autou monoV kai abdiou espeusen kai epesen epi proswpon autou kai eipen ei su ei autoV kurie mou hliou

8. kai eipen hliou autw egw poreuou lege tw kuriw sou idou hliou

9. kai eipen abdiou ti hmarthka oti didwV ton doulon sou eiV ceira acaab tou qanatwsai me

10. zh kurioV o qeoV sou ei estin eqnoV h basileia ou ouk apestalken o kurioV mou zhtein se kai eipon ouk estin kai eneprhsen thn basileian kai taV cwraV authV oti ouc eurhken se

11. kai nun su legeiV poreuou anaggelle tw kuriw sou idou hliou

12. kai estai ean egw apelqw apo sou kai pneuma kuriou arei se eiV ghn hn ouk oida kai eiseleusomai apaggeilai tw acaab kai apoktenei me kai o douloV sou estin foboumenoV ton kurion ek neothtoV autou

13. h ouk aphggelh soi tw kuriw mou oia pepoihka en tw apokteinein iezabel touV profhtaV kuriou kai ekruya apo twn profhtwn kuriou ekaton andraV ana penthkonta en sphlaiw kai eqreya en artoiV kai udati

14. kai nun su legeiV moi poreuou lege tw kuriw sou idou hliou kai apoktenei me

15. kai eipen hliou zh kurioV twn dunamewn w paresthn enwpion autou oti shmeron ofqhsomai autw

16. kai eporeuqh abdiou eiV sunanthn tw acaab kai aphggeilen autw kai exedramen acaab kai eporeuqh eiV sunanthsin hliou

17. kai egeneto wV eiden acaab ton hliou kai eipen acaab proV hliou ei su ei autoV o diastrefwn ton israhl

18. kai eipen hliou ou diastrefw ton israhl oti all' h su kai o oikoV tou patroV sou en tw katalimpanein umaV ton kurion qeon umwn kai eporeuqhV opisw twn baalim

19. kai nun aposteilon sunaqroison proV me panta israhl eiV oroV to karmhlion kai touV profhtaV thV aiscunhV tetrakosiouV kai penthkonta kai touV profhtaV twn alswn tetrakosiouV esqiontaV trapezan iezabel

20. kai apesteilen acaab eiV panta israhl kai episunhgagen pantaV touV profhtaV eiV oroV to karmhlion

21. kai proshgagen hliou proV pantaV kai eipen autoiV hliou ewV pote umeiV cwlaneite ep' amfoteraiV taiV ignuaiV ei estin kurioV o qeoV poreuesqe opisw autou ei de o baal autoV poreuesqe opisw autou kai ouk apekriqh o laoV logon

22. kai eipen hliou proV ton laon egw upoleleimmai profhthV tou kuriou monwtatoV kai oi profhtai tou baal tetrakosioi kai penthkonta andreV kai oi profhtai tou alsouV tetrakosioi

23. dotwsan hmin duo boaV kai eklexasqwsan eautoiV ton ena kai melisatwsan kai epiqetwsan epi twn xulwn kai pur mh epiqetwsan kai egw poihsw ton boun ton allon kai pur ou mh epiqw

24. kai boate en onomati qewn umwn kai egw epikalesomai en onomati kuriou tou qeou mou kai estai o qeoV oV ean epakoush en puri outoV qeoV kai apekriqhsan paV o laoV kai eipon kalon to rhma o elalhsaV

25. kai eipen hliou toiV profhtaiV thV aiscunhV eklexasqe eautoiV ton moscon ton ena kai poihsate prwtoi oti polloi umeiV kai epikalesasqe en onomati qeou umwn kai pur mh epiqhte

26. kai elabon ton moscon kai epoihsan kai epekalounto en onomati tou baal ek prwiqen ewV meshmbriaV kai eipon epakouson hmwn o baal epakouson hmwn kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasiV kai dietrecon epi tou qusiasthriou ou epoihsan

27. kai egeneto meshmbria kai emukthrisen autouV hliou o qesbithV kai eipen epikaleisqe en fwnh megalh oti qeoV estin oti adolescia autw estin kai ama mhpote crhmatizei autoV h mhpote kaqeudei autoV kai exanasthsetai

28. kai epekalounto en fwnh megalh kai katetemnonto kata ton eqismon autwn en macairaiV kai seiromastaiV ewV ekcusewV aimatoV ep' autouV

29. kai eprofhteuon ewV ou parhlqen to deilinon kai egeneto wV o kairoV tou anabhnai thn qusian kai ouk hn fwnh kai elalhsen hliou o qesbithV proV touV profhtaV twn prosocqismatwn legwn metasthte apo tou nun kai egw poihsw to olokautwma mou kai metesthsan kai aphlqon

30. kai eipen hliou proV ton laon prosagagete proV me kai proshgagen paV o laoV proV auton

31. kai elaben hliou dwdeka liqouV kat' ariqmon fulwn tou israhl wV elalhsen kurioV proV auton legwn israhl estai to onoma sou

32. kai wkodomhsen touV liqouV en onomati kuriou kai iasato to qusiasthrion to kateskammenon kai epoihsen qaala cwrousan duo metrhtaV spermatoV kukloqen tou qusiasthriou

33. kai estoibasen taV scidakaV epi to qusiasthrion o epoihsen kai emelisen to olokautwma kai epeqhken epi taV scidakaV kai estoibasen epi to qusiasthrion

34. kai eipen labete moi tessaraV udriaV udatoV kai epiceete epi to olokautwma kai epi taV scidakaV kai epoihsan outwV kai eipen deuterwsate kai edeuterwsan kai eipen trisswsate kai etrisseusan

35. kai dieporeueto to udwr kuklw tou qusiasthriou kai thn qaala eplhsan udatoV

36. kai anebohsen hliou eiV ton ouranon kai eipen kurie o qeoV abraam kai isaak kai israhl epakouson mou kurie epakouson mou shmeron en puri kai gnwtwsan paV o laoV outoV oti su ei kurioV o qeoV israhl kagw douloV sou kai dia se pepoihka ta erga tauta

37. epakouson mou kurie epakouson mou en puri kai gnwtw o laoV outoV oti su ei kurioV o qeoV kai su estreyaV thn kardian tou laou toutou opisw

38. kai epesen pur para kuriou ek tou ouranou kai katefagen to olokautwma kai taV scidakaV kai to udwr to en th qaala kai touV liqouV kai ton coun exelixen to pur

39. kai epesen paV o laoV epi proswpon autwn kai eipon alhqwV kurioV estin o qeoV autoV o qeoV

40. kai eipen hliou proV ton laon sullabete touV profhtaV tou baal mhqeiV swqhtw ex autwn kai sunelabon autouV kai katagei autouV hliou eiV ton ceimarroun kiswn kai esfaxen autouV ekei

41. kai eipen hliou tw acaab anabhqi kai fage kai pie oti fwnh twn podwn tou uetou

42. kai anebh acaab tou fagein kai piein kai hliou anebh epi ton karmhlon kai ekuyen epi thn ghn kai eqhken to proswpon eautou ana meson twn gonatwn eautou

43. kai eipen tw paidariw autou anabhqi kai epibleyon odon thV qalasshV kai epebleyen to paidarion kai eipen ouk estin ouqen kai eipen hliou kai su epistreyon eptaki kai epestreyen to paidarion eptaki

44. kai egeneto en tw ebdomw kai idou nefelh mikra wV icnoV androV anagousa udwr kai eipen anabhqi kai eipon tw acaab zeuxon to arma sou kai katabhqi mh katalabh se o uetoV

45. kai egeneto ewV wde kai wde kai o ouranoV suneskotasen nefelaiV kai pneumati kai egeneto uetoV megaV kai eklaien kai eporeueto acaab eiV iezrael

46. kai ceir kuriou epi ton hliou kai sunesfigxen thn osfun autou kai etrecen emprosqen acaab ewV iezrael

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina