1. kai egeneto en tw suntelesai salwmwn tou oikodomhsai ton oikon kuriou kai ton oikon eautou meta eikosi eth tote exekklhsiasen o basileuV salwmwn pantaV touV presbuterouV israhl en siwn tou anenegkein thn kibwton diaqhkhV kuriou ek polewV dauid auth estin siwn

2. en mhni aqanin

3. kai hran oi iereiV thn kibwton

4. kai to skhnwma tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en tw skhnwmati tou marturiou

5. kai o basileuV kai paV israhl emprosqen thV kibwtou quonteV probata kai boaV anariqmhta

6. kai eisferousin oi iereiV thn kibwton eiV ton topon authV eiV to dabir tou oikou eiV ta agia twn agiwn upo taV pterugaV twn ceroubin

7. oti ta ceroubin diapepetasmena taiV pteruxin epi ton topon thV kibwtou kai periekalupton ta ceroubin epi thn kibwton kai epi ta agia authV epanwqen

8. kai upereicon ta hgiasmena kai enebleponto ai kefalai twn hgiasmenwn ek twn agiwn eiV proswpon tou dabir kai ouk wptanonto exw

9. ouk hn en th kibwtw plhn duo plakeV liqinai plakeV thV diaqhkhV aV eqhken ekei mwushV en cwrhb a dieqeto kurioV meta twn uiwn israhl en tw ekporeuesqai autouV ek ghV aiguptou

10. kai egeneto wV exhlqon oi iereiV ek tou agiou kai h nefelh eplhsen ton oikon

11. kai ouk hdunanto oi iereiV sthnai leitourgein apo proswpou thV nefelhV oti eplhsen doxa kuriou ton oikon

14. kai apestreyen o basileuV to proswpon autou kai euloghsen o basileuV panta israhl kai pasa ekklhsia israhl eisthkei

15. kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV israhl shmeron oV elalhsen en tw stomati autou peri dauid tou patroV mou kai en taiV cersin autou eplhrwsen legwn

16. af' hV hmeraV exhgagon ton laon mou ton israhl ex aiguptou ouk exelexamhn en polei en eni skhptrw israhl tou oikodomhsai oikon tou einai to onoma mou ekei kai exelexamhn en ierousalhm einai to onoma mou ekei kai exelexamhn ton dauid tou einai epi ton laon mou ton israhl

17. kai egeneto epi thV kardiaV dauid tou patroV mou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou israhl

18. kai eipen kurioV proV dauid ton patera mou anq' wn hlqen epi thn kardian sou tou oikodomhsai oikon tw onomati mou kalwV epoihsaV oti egenhqh epi thn kardian sou

19. plhn su ouk oikodomhseiV ton oikon all' h o uioV sou o exelqwn ek twn pleurwn sou outoV oikodomhsei ton oikon tw onomati mou

20. kai anesthsen kurioV to rhma autou o elalhsen kai anesthn anti dauid tou patroV mou kai ekaqisa epi tou qronou israhl kaqwV elalhsen kurioV kai wkodomhsa ton oikon tw onomati kuriou qeou israhl

21. kai eqemhn ekei topon th kibwtw en h estin ekei diaqhkh kuriou hn dieqeto kurioV meta twn paterwn hmwn en tw exagagein auton autouV ek ghV aiguptou

22. kai esth salwmwn kata proswpon tou qusiasthriou kuriou enwpion pashV ekklhsiaV israhl kai diepetasen taV ceiraV autou eiV ton ouranon

23. kai eipen kurie o qeoV israhl ouk estin wV su qeoV en tw ouranw anw kai epi thV ghV katw fulasswn diaqhkhn kai eleoV tw doulw sou tw poreuomenw enwpion sou en olh th kardia autou

24. a efulaxaV tw doulw sou dauid tw patri mou kai elalhsaV en tw stomati sou kai en cersin sou eplhrwsaV wV h hmera auth

25. kai nun kurie o qeoV israhl fulaxon tw doulw sou tw dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn ouk exarqhsetai sou anhr ek proswpou mou kaqhmenoV epi qronou israhl plhn ean fulaxwntai ta tekna sou taV odouV autwn tou poreuesqai enwpion emou kaqwV eporeuqhV enwpion emou

26. kai nun kurie o qeoV israhl pistwqhtw dh to rhma sou tw dauid tw patri mou

27. oti ei alhqwV katoikhsei o qeoV meta anqrwpwn epi thV ghV ei o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou ouk arkesousin soi plhn kai o oikoV outoV on wkodomhsa tw onomati sou

28. kai epibleyh epi thn dehsin mou kurie o qeoV israhl akouein thV teryewV hV o douloV sou proseucetai enwpion sou proV se shmeron

29. tou einai ofqalmouV sou hnewgmenouV eiV ton oikon touton hmeraV kai nuktoV eiV ton topon on eipaV estai to onoma mou ekei tou eisakouein thV proseuchV hV proseucetai o douloV sou eiV ton topon touton hmeraV kai nuktoV

30. kai eisakoush thV dehsewV tou doulou sou kai tou laou sou israhl a an proseuxwntai eiV ton topon touton kai su eisakoush en tw topw thV katoikhsewV sou en ouranw kai poihseiV kai ilewV esh

31. osa an amarth ekastoV tw plhsion autou kai ean labh ep' auton aran tou arasqai auton kai elqh kai exagoreush kata proswpon tou qusiasthriou sou en tw oikw toutw

32. kai su eisakousei ek tou ouranou kai poihseiV kai krineiV ton laon sou israhl anomhqhnai anomon dounai thn odon autou eiV kefalhn autou kai tou dikaiwsai dikaion dounai autw kata thn dikaiosunhn autou

33. en tw ptaisai ton laon sou israhl enwpion ecqrwn oti amarthsontai soi kai epistreyousin kai exomologhsontai tw onomati sou kai proseuxontai kai dehqhsontai en tw oikw toutw

34. kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou laou sou israhl kai apostreyeiV autouV eiV thn ghn hn edwkaV toiV patrasin autwn

35. en tw susceqhnai ton ouranon kai mh genesqai ueton oti amarthsontai soi kai proseuxontai eiV ton topon touton kai exomologhsontai tw onomati sou kai apo twn amartiwn autwn apostreyousin otan tapeinwshV autouV

36. kai eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou doulou sou kai tou laou sou israhl oti dhlwseiV autoiV thn odon thn agaqhn poreuesqai en auth kai dwseiV ueton epi thn ghn hn edwkaV tw law sou en klhronomia

37. limoV ean genhtai qanatoV ean genhtai oti estai empurismoV broucoV erusibh ean genhtai kai ean qliyh auton ecqroV autou en mia twn polewn autou pan sunanthma pan ponon

38. pasan proseuchn pasan dehsin ean genhtai panti anqrwpw wV an gnwsin ekastoV afhn kardiaV autou kai diapetash taV ceiraV autou eiV ton oikon touton

39. kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilewV esh kai poihseiV kai dwseiV andri kata taV odouV autou kaqwV an gnwV thn kardian autou oti su monwtatoV oidaV thn kardian pantwn uiwn anqrwpwn

40. opwV fobwntai se pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV hV edwkaV toiV patrasin hmwn

41. kai tw allotriw oV ouk estin apo laou sou outoV

42. kai hxousin kai proseuxontai eiV ton topon touton

43. kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai poihseiV kata panta osa an epikaleshtai se o allotrioV opwV gnwsin panteV oi laoi to onoma sou kai fobwntai se kaqwV o laoV sou israhl kai gnwsin oti to onoma sou epikeklhtai epi ton oikon touton on wkodomhsa

44. oti exeleusetai o laoV sou eiV polemon epi touV ecqrouV autou en odw h epistreyeiV autouV kai proseuxontai en onomati kuriou odon thV polewV hV exelexw en auth kai tou oikou ou wkodomhsa tw onomati sou

45. kai eisakousei ek tou ouranou thV dehsewV autwn kai thV proseuchV autwn kai poihseiV to dikaiwma autoiV

46. oti amarthsontai soi oti ouk estin anqrwpoV oV ouc amarthsetai kai epaxeiV ep' autouV kai paradwseiV autouV enwpion ecqrwn kai aicmalwtiousin autouV oi aicmalwtizonteV eiV ghn makran kai egguV

47. kai epistreyousin kardiaV autwn en th gh ou methcqhsan ekei kai epistreywsin kai dehqwsin sou en gh metoikiaV autwn legonteV hmartomen hnomhsamen hdikhsamen

48. kai epistreywsin proV se en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn en th gh ecqrwn autwn ou methgageV autouV kai proseuxontai proV se odon ghV autwn hV edwkaV toiV patrasin autwn thV polewV hV exelexw kai tou oikou ou wkodomhka tw onomati sou

49. kai eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou

50. kai ilewV esh taiV adikiaiV autwn aiV hmarton soi kai kata panta ta aqethmata autwn a hqethsan soi kai dwseiV autouV eiV oiktirmouV enwpion aicmalwteuontwn autouV kai oiktirhsousin autouV

51. oti laoV sou kai klhronomia sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou ek mesou cwneuthriou sidhrou

52. kai estwsan oi ofqalmoi sou kai ta wta sou hnewgmena eiV thn dehsin tou doulou sou kai eiV thn dehsin tou laou sou israhl eisakouein autwn en pasin oiV an epikaleswntai se

53. oti su diesteilaV autouV sautw eiV klhronomian ek pantwn twn lawn thV ghV kaqwV elalhsaV en ceiri doulou sou mwush en tw exagagein se touV pateraV hmwn ek ghV aiguptou kurie kurie [53a] tote elalhsen salwmwn uper tou oikou wV sunetelesen tou oikodomhsai auton hlion egnwrisen en ouranw kurioV eipen tou katoikein en gnofw oikodomhson oikon mou oikon ekpreph sautw tou katoikein epi kainothtoV ouk idou auth gegraptai en bibliw thV wdhV

54. kai egeneto wV sunetelesen salwmwn proseucomenoV proV kurion olhn thn proseuchn kai thn dehsin tauthn kai anesth apo proswpou tou qusiasthriou kuriou oklakwV epi ta gonata autou kai ai ceireV autou diapepetasmenai eiV ton ouranon

55. kai esth kai euloghsen pasan ekklhsian israhl fwnh megalh legwn

56. euloghtoV kurioV shmeron oV edwken katapausin tw law autou israhl kata panta osa elalhsen ou diefwnhsen logoV eiV en pasin toiV logoiV autou toiV agaqoiV oiV elalhsen en ceiri mwush doulou autou

57. genoito kurioV o qeoV hmwn meq' hmwn kaqwV hn meta twn paterwn hmwn mh egkatalipoito hmaV mhde apostreyoito hmaV

58. epiklinai kardiaV hmwn proV auton tou poreuesqai en pasaiV odoiV autou kai fulassein pasaV taV entolaV autou kai prostagmata autou a eneteilato toiV patrasin hmwn

59. kai estwsan oi logoi outoi ouV dedehmai enwpion kuriou qeou hmwn eggizonteV proV kurion qeon hmwn hmeraV kai nuktoV tou poiein to dikaiwma tou doulou sou kai to dikaiwma laou sou israhl rhma hmeraV en hmera autou

60. opwV gnwsin panteV oi laoi thV ghV oti kurioV o qeoV autoV qeoV kai ouk estin eti

61. kai estwsan ai kardiai hmwn teleiai proV kurion qeon hmwn kai osiwV poreuesqai en toiV prostagmasin autou kai fulassein entolaV autou wV h hmera auth

62. kai o basileuV kai panteV oi uioi israhl equsan qusian enwpion kuriou

63. kai equsen o basileuV salwmwn taV qusiaV twn eirhnikwn aV equsen tw kuriw bown duo kai eikosi ciliadaV kai probatwn ekaton eikosi ciliadaV kai enekainisen ton oikon kuriou o basileuV kai panteV oi uioi israhl

64. th hmera ekeinh hgiasen o basileuV to meson thV aulhV to kata proswpon tou oikou kuriou oti epoihsen ekei thn olokautwsin kai taV qusiaV kai ta steata twn eirhnikwn oti to qusiasthrion to calkoun to enwpion kuriou mikron tou mh dunasqai thn olokautwsin kai taV qusiaV twn eirhnikwn upenegkein

65. kai epoihsen salwmwn thn eorthn en th hmera ekeinh kai paV israhl met' autou ekklhsia megalh apo thV eisodou hmaq ewV potamou aiguptou enwpion kuriou qeou hmwn en tw oikw w wkodomhsen esqiwn kai pinwn kai eufrainomenoV enwpion kuriou qeou hmwn epta hmeraV

66. kai en th hmera th ogdoh exapesteilen ton laon kai euloghsen auton kai aphlqon ekastoV eiV ta skhnwmata autou caironteV kai agaqh kardia epi toiV agaqoiV oiV epoihsen kurioV tw dauid doulw autou kai tw israhl law autou





“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina