1. kai elalhsen saoul proV iwnaqan ton uion autou kai proV pantaV touV paidaV autou qanatwsai ton dauid kai iwnaqan uioV saoul hreito ton dauid sfodra

2. kai aphggeilen iwnaqan tw dauid legwn saoul zhtei qanatwsai se fulaxai oun aurion prwi kai krubhqi kai kaqison krubh

3. kai egw exeleusomai kai sthsomai ecomenoV tou patroV mou en agrw ou ean hV ekei kai egw lalhsw peri sou proV ton patera mou kai oyomai o ti ean h kai apaggelw soi

4. kai elalhsen iwnaqan peri dauid agaqa proV saoul ton patera autou kai eipen proV auton mh amarthsatw o basileuV eiV ton doulon sou dauid oti ouc hmarthken eiV se kai ta poihmata autou agaqa sfodra

5. kai eqeto thn yuchn autou en th ceiri autou kai epataxen ton allofulon kai epoihsen kurioV swthrian megalhn kai paV israhl eidon kai ecarhsan kai ina ti amartaneiV eiV aima aqwon qanatwsai ton dauid dwrean

6. kai hkousen saoul thV fwnhV iwnaqan kai wmosen saoul legwn zh kurioV ei apoqaneitai

7. kai ekalesen iwnaqan ton dauid kai aphggeilen autw panta ta rhmata tauta kai eishgagen iwnaqan ton dauid proV saoul kai hn enwpion autou wsei ecqeV kai trithn hmeran

8. kai proseqeto o polemoV genesqai proV saoul kai katiscusen dauid kai epolemhsen touV allofulouV kai epataxen en autoiV plhghn megalhn sfodra kai efugon ek proswpou autou

9. kai egeneto pneuma qeou ponhron epi saoul kai autoV en oikw kaqeudwn kai doru en th ceiri autou kai dauid eyallen en taiV cersin autou

10. kai ezhtei saoul pataxai to doru eiV dauid kai apesth dauid ek proswpou saoul kai epataxen to doru eiV ton toicon kai dauid anecwrhsen kai dieswqh

11. kai egenhqh en th nukti ekeinh kai apesteilen saoul aggelouV eiV oikon dauid fulaxai auton tou qanatwsai auton prwi kai aphggeilen tw dauid melcol h gunh autou legousa ean mh su swshV thn yuchn sautou thn nukta tauthn aurion qanatwqhsh

12. kai katagei h melcol ton dauid dia thV quridoV kai aphlqen kai efugen kai swzetai

13. kai elaben h melcol ta kenotafia kai eqeto epi thn klinhn kai hpar twn aigwn eqeto proV kefalhV autou kai ekaluyen auta imatiw

14. kai apesteilen saoul aggelouV labein ton dauid kai legousin enocleisqai auton

15. kai apostellei epi ton dauid legwn agagete auton epi thV klinhV proV me tou qanatwsai auton

16. kai ercontai oi aggeloi kai idou ta kenotafia epi thV klinhV kai hpar twn aigwn proV kefalhV autou

17. kai eipen saoul th melcol ina ti outwV parelogisw me kai exapesteilaV ton ecqron mou kai dieswqh kai eipen melcol tw saoul autoV eipen exaposteilon me ei de mh qanatwsw se

18. kai dauid efugen kai dieswqh kai paraginetai proV samouhl eiV armaqaim kai apaggellei autw panta osa epoihsen autw saoul kai eporeuqh dauid kai samouhl kai ekaqisan en nauaq en rama

19. kai aphggelh tw saoul legonteV idou dauid en nauaq en rama

20. kai apesteilen saoul aggelouV labein ton dauid kai eidan thn ekklhsian twn profhtwn kai samouhl eisthkei kaqesthkwV ep' autwn kai egenhqh epi touV aggelouV tou saoul pneuma qeou kai profhteuousin

21. kai aphggelh tw saoul kai apesteilen aggelouV eterouV kai eprofhteusan kai autoi kai proseqeto saoul aposteilai aggelouV tritouV kai eprofhteusan kai autoi

22. kai equmwqh orgh saoul kai eporeuqh kai autoV eiV armaqaim kai ercetai ewV tou freatoV tou alw tou en tw sefi kai hrwthsen kai eipen pou samouhl kai dauid kai eipan idou en nauaq en rama

23. kai eporeuqh ekeiqen eiV nauaq en rama kai egenhqh kai ep' autw pneuma qeou kai eporeueto profhteuwn ewV tou elqein auton eiV nauaq en rama

24. kai exedusato ta imatia autou kai eprofhteusen enwpion autwn kai epesen gumnoV olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta dia touto elegon ei kai saoul en profhtaiV

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina