1. kai ercontai oi andreV kariaqiarim kai anagousin thn kibwton diaqhkhV kuriou kai eisagousin authn eiV oikon aminadab ton en tw bounw kai ton eleazar uion autou hgiasan fulassein thn kibwton diaqhkhV kuriou

2. kai egenhqh af' hV hmeraV hn h kibwtoV en kariaqiarim eplhqunan ai hmerai kai egenonto eikosi eth kai epebleyen paV oikoV israhl opisw kuriou

3. kai eipen samouhl proV panta oikon israhl legwn ei en olh kardia umwn umeiV epistrefete proV kurion perielete touV qeouV touV allotriouV ek mesou umwn kai ta alsh kai etoimasate taV kardiaV umwn proV kurion kai douleusate autw monw kai exeleitai umaV ek ceiroV allofulwn

4. kai perieilon oi uioi israhl taV baalim kai ta alsh astarwq kai edouleusan kuriw monw

5. kai eipen samouhl aqroisate panta israhl eiV masshfaq kai proseuxomai peri umwn proV kurion

6. kai sunhcqhsan eiV masshfaq kai udreuontai udwr kai execean enwpion kuriou epi thn ghn kai enhsteusan en th hmera ekeinh kai eipan hmarthkamen enwpion kuriou kai edikazen samouhl touV uiouV israhl eiV masshfaq

7. kai hkousan oi allofuloi oti sunhqroisqhsan panteV oi uioi israhl eiV masshfaq kai anebhsan satrapai allofulwn epi israhl kai akouousin oi uioi israhl kai efobhqhsan apo proswpou allofulwn

8. kai eipan oi uioi israhl proV samouhl mh parasiwphshV af' hmwn tou mh boan proV kurion qeon sou kai swsei hmaV ek ceiroV allofulwn

9. kai elaben samouhl arna galaqhnon ena kai anhnegken auton olokautwsin sun panti tw law tw kuriw kai ebohsen samouhl proV kurion peri israhl kai ephkousen autou kurioV

10. kai hn samouhl anaferwn thn olokautwsin kai allofuloi proshgon eiV polemon epi israhl kai ebronthsen kurioV en fwnh megalh en th hmera ekeinh epi touV allofulouV kai sunecuqhsan kai eptaisan enwpion israhl

11. kai exhlqan andreV israhl ek masshfaq kai katediwxan touV allofulouV kai epataxan autouV ewV upokatw tou baiqcor

12. kai elaben samouhl liqon ena kai esthsen auton ana meson masshfaq kai ana meson thV palaiaV kai ekalesen to onoma autou abenezer liqoV tou bohqou kai eipen ewV entauqa ebohqhsen hmin kurioV

13. kai etapeinwsen kurioV touV allofulouV kai ou proseqento eti proselqein eiV orion israhl kai egenhqh ceir kuriou epi touV allofulouV pasaV taV hmeraV tou samouhl

14. kai apedoqhsan ai poleiV aV elabon oi allofuloi para twn uiwn israhl kai apedwkan autaV tw israhl apo askalwnoV ewV azob kai to orion israhl afeilanto ek ceiroV allofulwn kai hn eirhnh ana meson israhl kai ana meson tou amorraiou

15. kai edikazen samouhl ton israhl pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

16. kai eporeueto kat' eniauton eniauton kai ekuklou baiqhl kai thn galgala kai thn masshfaq kai edikazen ton israhl en pasi toiV hgiasmenoiV toutoiV

17. h de apostrofh autou eiV armaqaim oti ekei hn o oikoV autou kai edikazen ekei ton israhl kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina