1. kai hn anhr ex uiwn beniamin kai onoma autw kiV uioV abihl uiou sared uiou bacir uiou afek uiou androV ieminaiou anhr dunatoV

2. kai toutw uioV kai onoma autw saoul eumegeqhV anhr agaqoV kai ouk hn en uioiV israhl agaqoV uper auton uper wmian kai epanw uyhloV uper pasan thn ghn

3. kai apwlonto ai onoi kiV patroV saoul kai eipen kiV proV saoul ton uion autou labe meta seautou en twn paidariwn kai anasthte kai poreuqhte kai zhthsate taV onouV

4. kai dihlqon di' orouV efraim kai dihlqon dia thV ghV selca kai ouc euron kai dihlqon dia thV ghV easakem kai ouk hn kai dihlqon dia thV ghV iakim kai ouc euron

5. autwn elqontwn eiV thn sif kai saoul eipen tw paidariw autou tw met' autou deuro kai anastreywmen mh aneiV o pathr mou taV onouV frontizh peri hmwn

6. kai eipen autw to paidarion idou dh anqrwpoV tou qeou en th polei tauth kai o anqrwpoV endoxoV pan o ean lalhsh paraginomenon parestai kai nun poreuqwmen opwV apaggeilh hmin thn odon hmwn ef' hn eporeuqhmen ep' authn

7. kai eipen saoul tw paidariw autou tw met' autou kai idou poreusomeqa kai ti oisomen tw anqrwpw tou qeou oti oi artoi ekleloipasin ek twn aggeiwn hmwn kai pleion ouk estin meq' hmwn eisenegkein tw anqrwpw tou qeou to uparcon hmin

8. kai proseqeto to paidarion apokriqhnai tw saoul kai eipen idou eurhtai en th ceiri mou tetarton siklou arguriou kai dwseiV tw anqrwpw tou qeou kai apaggelei hmin thn odon hmwn

9. kai emprosqen en israhl tade elegen ekastoV en tw poreuesqai eperwtan ton qeon deuro poreuqwmen proV ton bleponta oti ton profhthn ekalei o laoV emprosqen o blepwn

10. kai eipen saoul proV to paidarion autou agaqon to rhma deuro kai poreuqwmen kai eporeuqhsan eiV thn polin ou hn ekei o anqrwpoV tou qeou

11. autwn anabainontwn thn anabasin thV polewV kai autoi euriskousin ta korasia exelhluqota udreusasqai udwr kai legousin autaiV ei estin entauqa o blepwn

12. kai apekriqh ta korasia autoiV kai legousin autoiV estin idou kata proswpon umwn nun dia thn hmeran hkei eiV thn polin oti qusia shmeron tw law en bama

13. wV an eiselqhte thn polin outwV eurhsete auton en th polei prin anabhnai auton eiV bama tou fagein oti ou mh fagh o laoV ewV tou eiselqein auton oti outoV eulogei thn qusian kai meta tauta esqiousin oi xenoi kai nun anabhte oti dia thn hmeran eurhsete auton

14. kai anabainousin thn polin autwn eisporeuomenwn eiV meson thV polewV kai idou samouhl exhlqen eiV apanthsin autwn tou anabhnai eiV bama

15. kai kurioV apekaluyen to wtion samouhl hmera mia emprosqen tou elqein proV auton saoul legwn

16. wV o kairoV aurion apostelw proV se andra ek ghV beniamin kai criseiV auton eiV arconta epi ton laon mou israhl kai swsei ton laon mou ek ceiroV allofulwn oti epebleya epi thn tapeinwsin tou laou mou oti hlqen boh autwn proV me

17. kai samouhl eiden ton saoul kai kurioV apekriqh autw idou o anqrwpoV on eipa soi outoV arxei en tw law mou

18. kai proshgagen saoul proV samouhl eiV meson thV polewV kai eipen apaggeilon dh poioV o oikoV tou blepontoV

19. kai apekriqh samouhl tw saoul kai eipen egw eimi autoV anabhqi emprosqen mou eiV bama kai fage met' emou shmeron kai exapostelw se prwi kai panta ta en th kardia sou apaggelw soi

20. kai peri twn onwn sou twn apolwluiwn shmeron tritaiwn mh qhV thn kardian sou autaiV oti eurhntai kai tini ta wraia tou israhl ou soi kai tw oikw tou patroV sou

21. kai apekriqh saoul kai eipen ouci androV uioV ieminaiou egw eimi tou mikrou skhptrou fulhV israhl kai thV fulhV thV elacisthV ex olou skhptrou beniamin kai ina ti elalhsaV proV eme kata to rhma touto

22. kai elaben samouhl ton saoul kai to paidarion autou kai eishgagen autouV eiV to kataluma kai eqeto autoiV topon en prwtoiV twn keklhmenwn wsei ebdomhkonta andrwn

23. kai eipen samouhl tw mageirw doV moi thn merida hn edwka soi hn eipa soi qeinai authn para soi

24. kai uywsen o mageiroV thn kwlean kai pareqhken authn enwpion saoul kai eipen samouhl tw saoul idou upoleimma paraqeV auto enwpion sou kai fage oti eiV marturion teqeitai soi para touV allouV apoknize kai efagen saoul meta samouhl en th hmera ekeinh

25. kai katebh ek thV bama en th polei kai diestrwsan tw saoul epi tw dwmati

26. kai ekoimhqh kai egeneto wV anebainen o orqroV kai ekalesen samouhl ton saoul epi tw dwmati legwn anasta kai exapostelw se kai anesth saoul kai exhlqen autoV kai samouhl ewV exw

27. autwn katabainontwn eiV meroV thV polewV kai samouhl eipen tw saoul eipon tw neaniskw kai dielqetw emprosqen hmwn kai su sthqi wV shmeron kai akouson rhma qeou

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina