1. kai hlqen roboam eiV ierousalhm kai exekklhsiasen ton ioudan kai beniamin ekaton ogdohkonta ciliadaV neaniskwn poiountwn polemon kai epolemei proV israhl tou epistreyai thn basileian tw roboam

2. kai egeneto logoV kuriou proV samaian anqrwpon tou qeou legwn

3. eipon proV roboam ton tou salwmwn kai proV panta ioudan kai beniamin legwn

4. tade legei kurioV ouk anabhsesqe kai ou polemhsete proV touV adelfouV umwn apostrefete ekastoV eiV ton oikon autou oti par' emou egeneto to rhma touto kai ephkousan tou logou kuriou kai apestrafhsan tou mh poreuqhnai epi ieroboam

5. kai katwkhsen roboam eiV ierousalhm kai wkodomhsen poleiV teichreiV en th ioudaia

6. kai wkodomhsen thn baiqleem kai thn aitam kai thn qekwe

7. kai thn baiqsoura kai thn sokcwq kai thn odollam

8. kai thn geq kai thn marisan kai thn zif

9. kai thn adwraim kai thn laciV kai thn azhka

10. kai thn saraa kai thn aialwn kai thn cebrwn h estin tou iouda kai beniamin poleiV teichreiV

11. kai wcurwsen autaV teicesin kai edwken en autaiV hgoumenouV kai paraqeseiV brwmatwn elaion kai oinon

12. kata polin kai kata polin qureouV kai dorata kai katiscusen autaV eiV plhqoV sfodra kai hsan autw iouda kai beniamin

13. kai oi iereiV kai oi leuitai oi hsan en panti israhl sunhcqhsan proV auton ek pantwn twn oriwn

14. oti egkatelipon oi leuitai ta skhnwmata thV katascesewV autwn kai eporeuqhsan proV ioudan eiV ierousalhm oti exebalen autouV ieroboam kai oi uioi autou tou mh leitourgein kuriw

15. kai katesthsen eautw iereiV twn uyhlwn kai toiV eidwloiV kai toiV mataioiV kai toiV moscoiV a epoihsen ieroboam

16. kai exebalen autouV apo fulwn israhl oi edwkan kardian autwn tou zhthsai kurion qeon israhl kai hlqon eiV ierousalhm qusai kuriw qew twn paterwn autwn

17. kai katiscusan thn basileian iouda kai katiscusan roboam ton tou salwmwn eiV eth tria oti eporeuqh en taiV odoiV dauid kai salwmwn eth tria

18. kai elaben eautw roboam gunaika thn mollaq qugatera ierimouq uiou dauid abaian qugatera eliab tou iessai

19. kai eteken autw uiouV ton iaouV kai ton samarian kai ton roollam

20. kai meta tauta elaben eautw thn maaca qugatera abessalwm kai eteken autw ton abia kai ton ieqqi kai ton ziza kai ton emmwq

21. kai hgaphsen roboam thn maacan qugatera abessalwm uper pasaV taV gunaikaV autou kai taV pallakaV autou oti gunaikaV deka oktw eicen kai pallakaV triakonta kai egennhsen uiouV eikosi oktw kai qugateraV exhkonta

22. kai katesthsen eiV arconta roboam ton abia ton thV maaca eiV hgoumenon en toiV adelfoiV autou oti basileusai dienoeito auton

23. kai huxhqh para pantaV touV uiouV autou en pasin toiV orioiV iouda kai beniamin kai en taiV polesin taiV ocuraiV kai edwken autaiV trofaV plhqoV polu kai hthsato plhqoV gunaikwn

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina