1. en taiV hmeraiV ekeinaiV hrrwsthsen ezekiaV eiV qanaton kai eishlqen proV auton hsaiaV uioV amwV o profhthV kai eipen proV auton tade legei kurioV enteilai tw oikw sou oti apoqnhskeiV su kai ou zhsh

2. kai apestreyen ezekiaV to proswpon autou proV ton toicon kai huxato proV kurion legwn

3. w dh kurie mnhsqhti dh osa periepathsa enwpion sou en alhqeia kai en kardia plhrei kai to agaqon en ofqalmoiV sou epoihsa kai eklausen ezekiaV klauqmw megalw

4. kai hn hsaiaV en th aulh th mesh kai rhma kuriou egeneto proV auton legwn

5. epistreyon kai ereiV proV ezekian ton hgoumenon tou laou mou tade legei kurioV o qeoV dauid tou patroV sou hkousa thV proseuchV sou eidon ta dakrua sou idou egw iasomai se th hmera th trith anabhsh eiV oikon kuriou

6. kai prosqhsw epi taV hmeraV sou pente kai deka eth kai ek ceiroV basilewV assuriwn swsw se kai thn polin tauthn kai uperaspiw uper thV polewV tauthV di' eme kai dia dauid ton doulon mou

7. kai eipen labetwsan palaqhn sukwn kai epiqetwsan epi to elkoV kai ugiasei

8. kai eipen ezekiaV proV hsaian ti to shmeion oti iasetai me kurioV kai anabhsomai eiV oikon kuriou th hmera th trith

9. kai eipen hsaiaV touto to shmeion para kuriou oti poihsei kurioV ton logon on elalhsen poreusetai h skia deka baqmouV ean epistrefh deka baqmouV

10. kai eipen ezekiaV koufon thn skian klinai deka baqmouV ouci all' epistrafhtw h skia deka baqmouV eiV ta opisw

11. kai ebohsen hsaiaV o profhthV proV kurion kai epestreyen h skia en toiV anabaqmoiV eiV ta opisw deka baqmouV

12. en tw kairw ekeinw apesteilen marwdacbaladan uioV baladan basileuV babulwnoV biblia kai manaa proV ezekian oti hkousen oti hrrwsthsen ezekiaV

13. kai ecarh ep' autoiV ezekiaV kai edeixen autoiV olon ton oikon tou necwqa to argurion kai to crusion ta arwmata kai to elaion to agaqon kai ton oikon twn skeuwn kai osa hureqh en toiV qhsauroiV autou ouk hn logoV on ouk edeixen autoiV ezekiaV en tw oikw autou kai en pash th exousia autou

14. kai eishlqen hsaiaV o profhthV proV ton basilea ezekian kai eipen proV auton ti elalhsan oi andreV outoi kai poqen hkasin proV se kai eipen ezekiaV ek ghV porrwqen hkasin proV me ek babulwnoV

15. kai eipen ti eidon en tw oikw sou kai eipen panta osa en tw oikw mou eidon ouk hn en tw oikw mou o ouk edeixa autoiV alla kai ta en toiV qhsauroiV mou

16. kai eipen hsaiaV proV ezekian akouson logon kuriou

17. idou hmerai ercontai kai lhmfqhsetai panta ta en tw oikw sou kai osa eqhsaurisan oi patereV sou ewV thV hmeraV tauthV eiV babulwna kai ouc upoleifqhsetai rhma o eipen kurioV

18. kai oi uioi sou oi exeleusontai ek sou ouV gennhseiV lhmyetai kai esontai eunoucoi en tw oikw tou basilewV babulwnoV

19. kai eipen ezekiaV proV hsaian agaqoV o logoV kuriou on elalhsen estw eirhnh en taiV hmeraiV mou

20. kai ta loipa twn logwn ezekiou kai pasa h dunasteia autou kai osa epoihsen thn krhnhn kai ton udragwgon kai eishnegken to udwr eiV thn polin ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

21. kai ekoimhqh ezekiaV meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen manasshV uioV autou ant' autou

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina