1. upolabwn de swfar o minaioV legei

2. ouc outwV upelambanon anterein se tauta kai ouci suniete mallon h kai egw

3. paideian entrophV mou akousomai kai pneuma ek thV sunesewV apokrinetai moi

4. mh tauta egnwV apo tou eti af' ou eteqh anqrwpoV epi thV ghV

5. eufrosunh gar asebwn ptwma exaision carmonh de paranomwn apwleia

6. ean anabh eiV ouranon autou ta dwra h de qusia autou nefwn ayhtai

7. otan gar dokh hdh katesthricqai tote eiV teloV apoleitai oi de idonteV auton erousin pou estin

8. wsper enupnion ekpetasqen ou mh eureqh epth de wsper fasma nukterinon

9. ofqalmoV parebleyen kai ou prosqhsei kai ouketi prosnohsei auton o topoV autou

10. touV uiouV autou olesaisan httoneV ai de ceireV autou purseusaisan odunaV

11. osta autou eneplhsqhsan neothtoV autou kai met' autou epi cwmatoV koimhqhsetai

12. ean glukanqh en stomati autou kakia kruyei authn upo thn glwssan autou

13. ou feisetai authV kai ouk egkataleiyei authn kai sunexei authn en mesw tou laruggoV autou

14. kai ou mh dunhqh bohqhsai eautw colh aspidoV en gastri autou

15. ploutoV adikwV sunagomenoV exemesqhsetai ex oikiaV autou exelkusei auton aggeloV

16. qumon de drakontwn qhlaseien aneloi de auton glwssa ofewV

17. mh idoi amelxin nomadwn mhde nomaV melitoV kai bouturou

18. eiV kena kai mataia ekopiasen plouton ex ou ou geusetai wsper strifnoV amashtoV akatapotoV

19. pollwn gar adunatwn oikouV eqlasen diaitan de hrpasen kai ouk esthsen

20. ouk estin autou swthria toiV uparcousin en epiqumia autou ou swqhsetai

21. ouk estin upoleimma toiV brwmasin autou dia touto ouk anqhsei autou ta agaqa

22. otan de dokh hdh peplhrwsqai qlibhsetai pasa de anagkh ep' auton epeleusetai

23. ei pwV plhrwsai gastera autou epaposteilai ep' auton qumon orghV niyai ep' auton odunaV

24. kai ou mh swqh ek ceiroV sidhrou trwsai auton toxon calkeion

25. diexelqoi de dia swmatoV autou beloV astrapai de en diaitaiV autou peripathsaisan ep' autw foboi

26. pan de skotoV autw upomeinai katedetai auton pur akauston kakwsai de autou ephlutoV ton oikon

27. anakaluyai de autou o ouranoV taV anomiaV gh de epanastaih autw

28. elkusai ton oikon autou apwleia eiV teloV hmera orghV epelqoi autw

29. auth h meriV anqrwpou asebouV para kuriou kai kthma uparcontwn autw para tou episkopou

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina