1. dia ti de kurion elaqon wrai

2. asebeiV de orion uperebhsan poimnion sun poimeni arpasanteV

3. upozugion orfanwn aphgagon kai boun chraV hnecurasan

4. exeklinan adunatouV ex odou dikaiaV omoqumadon ekrubhsan praeiV ghV

5. apebhsan de wsper onoi en agrw uper emou exelqonteV thn eautwn praxin hdunqh autw artoV eiV newterouV

6. agron pro wraV ouk autwn onta eqerisan adunatoi de ampelwnaV asebwn amisqi kai asiti hrgasanto

7. gumnouV pollouV ekoimisan aneu imatiwn amfiasin de yuchV autwn afeilanto

8. apo yekadwn orewn ugrainontai para to mh ecein autouV skephn petran periebalonto

9. hrpasan orfanon apo mastou ekpeptwkota de etapeinwsan

10. gumnouV de ekoimisan adikwV peinwntwn de ton ywmon afeilanto

11. en stenoiV adikwV enhdreusan odon de dikaian ouk hdeisan

12. oi ek polewV kai oikwn idiwn exeballonto yuch de nhpiwn estenaxen mega autoV de dia ti toutwn episkophn ou pepoihtai

13. epi ghV ontwn autwn kai ouk epegnwsan odon de dikaiosunhV ouk hdeisan oude atrapouV authV eporeuqhsan

14. gnouV de autwn ta erga paredwken autouV eiV skotoV kai nuktoV estai wV klepthV

15. kai ofqalmoV moicou efulaxen skotoV legwn ou prosnohsei me ofqalmoV kai apokrubhn proswpou eqeto

16. diwruxen en skotei oikiaV hmeraV esfragisan eautouV ouk epegnwsan fwV

17. oti omoqumadon to prwi autoiV skia qanatou oti epignwsetai taracaV skiaV qanatou

18. elafroV estin epi proswpon udatoV kataraqeih h meriV autwn epi ghV

19. anafaneih de ta futa autwn epi ghV xhra agkalida gar orfanwn hrpasan

20. eit' anemnhsqh autou h amartia wsper de omiclh drosou afanhV egeneto apodoqeih de autw a epraxen suntribeih de paV adikoV isa xulw aniatw

21. steiran gar ouk eu epoihsen kai gunaion ouk hlehsen

22. qumw de katestreyen adunatouV anastaV toigaroun ou mh pisteush kata thV eautou zwhV

23. malakisqeiV mh elpizetw ugiasqhnai alla peseitai nosw

24. pollouV gar ekakwsen to uywma autou emaranqh de wsper moloch en kaumati h wsper stacuV apo kalamhV automatoV apopeswn

25. ei de mh tiV estin o famenoV yeudh me legein kai qhsei eiV ouden ta rhmata mou

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina