1. upolabwn de baldad o saucithV legei

2. ti gar prooimion h foboV par' autou o poiwn thn sumpasan en uyistw

3. mh gar tiV upolaboi oti estin parelkusiV peirataiV epi tinaV de ouk epeleusetai enedra par' autou

4. pwV gar estai dikaioV brotoV enanti kuriou h tiV an apokaqarisai eauton gennhtoV gunaikoV

5. ei selhnh suntassei kai ouk epifauskei astra de ou kaqara enantion autou

6. ea de anqrwpoV sapria kai uioV anqrwpou skwlhx

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina