1. upolabwn de iwb legei

2. tini proskeisai h tini melleiV bohqein poteron ouc w pollh iscuV kai w braciwn krataioV estin

3. tini sumbebouleusai ouc w pasa sofia h tini epakolouqhseiV ouc w megisth dunamiV

4. tini anhggeilaV rhmata pnoh de tinoV estin h exelqousa ek sou

5. mh giganteV maiwqhsontai upokatwqen udatoV kai twn geitonwn autou

6. gumnoV o adhV epwpion autou kai ouk estin peribolaion th apwleia

7. ekteinwn borean ep' ouden kremazwn ghn epi oudenoV

8. desmeuwn udwr en nefelaiV autou kai ouk erragh nefoV upokatw autou

9. o kratwn proswpon qronou ekpetazwn ep' auton nefoV autou

10. prostagma egurwsen epi proswpon udatoV mecri sunteleiaV fwtoV meta skotouV

11. stuloi ouranou epetasqhsan kai exesthsan apo thV epitimhsewV autou

12. iscui katepausen thn qalassan episthmh de etrwse to khtoV

13. kleiqra de ouranou dedoikasin auton prostagmati de eqanatwsen drakonta apostathn

14. idou tauta merh odou autou kai epi ikmada logou akousomeqa en autw sqenoV de bronthV autou tiV oiden opote poihsei

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina