1. eti de prosqeiV iwb eipen tw prooimiw

2. zh kurioV oV outw me kekriken kai o pantokratwr o pikranaV mou thn yuchn

3. h mhn eti thV pnohV mou enoushV pneuma de qeion to perion moi en risin

4. mh lalhsein ta ceilh mou anoma oude h yuch mou melethsei adika

5. mh moi eih dikaiouV umaV apofhnai ewV an apoqanw ou gar apallaxw mou thn akakian

6. dikaiosunh de prosecwn ou mh prowmai ou gar sunoida emautw atopa praxaV

7. ou mhn de alla eihsan oi ecqroi mou wsper h katastrofh twn asebwn kai oi ep' eme epanistanomenoi wsper h apwleia twn paranomwn

8. kai tiV gar estin elpiV asebei oti epecei pepoiqwV epi kurion ara swqhsetai

9. h thn dehsin autou eisakousetai kurioV h epelqoushV autw anagkhV

10. mh ecei tina parrhsian enanti autou h wV epikalesamenou autou eisakousetai autou

11. alla dh anaggelw umin ti estin en ceiri kuriou a estin para pantokratori ou yeusomai

12. idou dh panteV oidate oti kena kenoiV epiballete

13. auth h meriV anqrwpou asebouV para kuriou kthma de dunastwn eleusetai para pantokratoroV ep' autouV

14. ean de polloi genwntai oi uioi autou eiV sfaghn esontai ean de kai andrwqwsin prosaithsousin

15. oi de perionteV autou en qanatw teleuthsousin chraV de autwn ouqeiV elehsei

16. ean sunagagh wsper ghn argurion isa de phlw etoimash crusion

17. tauta panta dikaioi peripoihsontai ta de crhmata autou alhqinoi kaqexousin

18. apebh de o oikoV autou wsper shteV kai wsper aracnh

19. plousioV koimhqeiV kai ou prosqhsei ofqalmouV autou dihnoixen kai ouk estin

20. sunhnthsan autw wsper udwr ai odunai nukti de ufeilato auton gnofoV

21. analhmyetai auton kauswn kai apeleusetai kai likmhsei auton ek tou topou autou

22. kai epirriyei ep' auton kai ou feisetai ek ceiroV autou fugh feuxetai

23. krothsei ep' autou ceiraV autou kai suriei auton ek tou topou autou

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina