1. eti de prosqeiV iwb eipen tw prooimiw

2. tiV an me qeih kata mhna emprosqen hmerwn wn me o qeoV efulaxen

3. wV ote hugei o lucnoV autou uper kefalhV mou ote tw fwti autou eporeuomhn en skotei

4. ote hmhn epibriqwn odoiV ote o qeoV episkophn epoieito tou oikou mou

5. ote hmhn ulwdhV lian kuklw de mou oi paideV

6. ote eceonto mou ai odoi bouturw ta de orh mou eceonto galakti

7. ote exeporeuomhn orqrioV en polei en de plateiaiV etiqeto mou o difroV

8. idonteV me neaniskoi ekrubhsan presbutai de panteV esthsan

9. adroi de epausanto lalounteV daktulon epiqenteV epi stomati

10. oi de akousanteV emakarisan me kai glwssa autwn tw laruggi autwn ekollhqh

11. oti ouV hkousen kai emakarisen me ofqalmoV de idwn me exeklinen

12. dieswsa gar ptwcon ek ceiroV dunastou kai orfanw w ouk hn bohqoV ebohqhsa

13. eulogia apollumenou ep' eme elqoi stoma de chraV me euloghsen

14. dikaiosunhn de enededukein hmfiasamhn de krima isa diploidi

15. ofqalmoV hmhn tuflwn pouV de cwlwn

16. egw hmhn pathr adunatwn dikhn de hn ouk hdein exicniasa

17. sunetriya de mulaV adikwn ek de mesou twn odontwn autwn arpagma exespasa

18. eipa de h hlikia mou ghrasei wsper stelecoV foinikoV polun cronon biwsw

19. h riza mou dihnoiktai epi udatoV kai drosoV aulisqhsetai en tw qerismw mou

20. h doxa mou kainh met' emou kai to toxon mou en ceiri autou poreusetai

21. emou akousanteV prosescon esiwphsan de epi th emh boulh

22. epi de tw emw rhmati ou proseqento pericareiV de eginonto opotan autoiV elaloun

23. wsper gh diywsa prosdecomenh ton ueton outwV outoi thn emhn lalian

24. ean gelasw proV autouV ou mh pisteuswsin kai fwV tou proswpou mou ouk apepipten

25. exelexamhn odon autwn kai ekaqisa arcwn kai kateskhnoun wsei basileuV en monozwnoiV on tropon paqeinouV parakalwn

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina