1. diaqhkhn eqemhn toiV ofqalmoiV mou kai ou sunhsw epi parqenon

2. kai ti emerisen o qeoV apanwqen kai klhronomia ikanou ex uyistwn

3. ouci apwleia tw adikw kai apallotriwsiV toiV poiousin anomian

4. ouci autoV oyetai odon mou kai panta ta diabhmata mou exariqmhsetai

5. ei de hmhn peporeumenoV meta geloiastwn ei de kai espoudasen o pouV mou eiV dolon

6. istaih me ara en zugw dikaiw oiden de o kurioV thn akakian mou

7. ei exeklinen o pouV mou ek thV odou ei de kai tw ofqalmw ephkolouqhsen h kardia mou ei de kai taiV cersin mou hyamhn dwrwn

8. speiraimi ara kai alloi fagoisan arrizoV de genoimhn epi ghV

9. ei exhkolouqhsen h kardia mou gunaiki androV eterou ei kai egkaqetoV egenomhn epi quraiV authV

10. aresai ara kai h gunh mou eterw ta de nhpia mou tapeinwqeih

11. qumoV gar orghV akatascetoV to mianai androV gunaika

12. pur gar estin kaiomenon epi pantwn twn merwn ou d' an epelqh ek rizwn apwlesen

13. ei de kai efaulisa krima qerapontoV mou h qerapainhV krinomenwn autwn proV me

14. ti gar poihsw ean etasin mou poihshtai o kurioV ean de kai episkophn tina apokrisin poihsomai

15. poteron ouc wV kai egw egenomhn en gastri kai ekeinoi gegonasin gegonamen de en th auth koilia

16. adunatoi de creian hn pot' eicon ouk apetucon chraV de ton ofqalmon ouk exethxa

17. ei de kai ton ywmon mou efagon monoV kai ouci orfanw metedwka

18. oti ek neothtoV mou exetrefon wV pathr kai ek gastroV mhtroV mou wdhghsa

19. ei de kai upereidon gumnon apollumenon kai ouk hmfiasa

20. adunatoi de ei mh euloghsan me apo de kouraV amnwn mou eqermanqhsan oi wmoi autwn

21. ei ephra orfanw ceira pepoiqwV oti pollh moi bohqeia periestin

22. apostaih ara o wmoV mou apo thV kleidoV o de braciwn mou apo tou agkwnoV mou suntribeih

23. foboV gar kuriou sunescen me kai apo tou lhmmatoV autou ouc upoisw

24. ei etaxa crusion iscun mou ei de kai liqw polutelei epepoiqhsa

25. ei de kai eufranqhn pollou ploutou moi genomenou ei de kai ep' anariqmhtoiV eqemhn ceira mou

26. h ouc orw men hlion ton epifauskonta ekleiponta selhnhn de fqinousan ou gar ep' autoiV estin

27. kai ei hpathqh laqra h kardia mou ei de kai ceira mou epiqeiV epi stomati mou efilhsa

28. kai touto moi ara anomia h megisth logisqeih oti eyeusamhn enantion kuriou tou uyistou

29. ei de kai epicarhV egenomhn ptwmati ecqrwn mou kai eipen h kardia mou euge

30. akousai ara to ouV mou thn kataran mou qrulhqeihn de ara upo laou mou kakoumenoV

31. ei de kai pollakiV eipon ai qerapainai mou tiV an dwh hmin twn sarkwn autou plhsqhnai lian mou crhstou ontoV

32. exw de ouk hulizeto xenoV h de qura mou panti elqonti anewkto

33. ei de kai amartwn akousiwV ekruya thn amartian mou

34. ou gar dietraphn poluoclian plhqouV tou mh exagoreusai enwpion autwn ei de kai eiasa adunaton exelqein quran mou kolpw kenw

35. tiV dwh akouonta mou ceira de kuriou ei mh ededoikein suggrafhn de hn eicon kata tinoV

36. ep' wmoiV an periqemenoV stefanon aneginwskon

37. kai ei mh rhxaV authn apedwka ouqen labwn para creofeiletou

38. ei ep' emoi pote h gh estenaxen ei de kai oi aulakeV authV eklausan omoqumadon

39. ei de kai thn iscun authV efagon monoV aneu timhV ei de kai yuchn kuriou thV ghV ekbalwn eluphsa

40. anti purou ara exelqoi moi knidh anti de kriqhV batoV kai epausato iwb rhmasin

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina