1. prosqeiV de eliouV eti legei

2. meinon me mikron eti ina didaxw se eti gar en emoi estin lexiV

3. analabwn thn episthmhn mou makran ergoiV de mou dikaia erw

4. ep' alhqeiaV kai ouk adika rhmata adikwV sunieiV

5. gignwske de oti o kurioV ou mh apopoihshtai ton akakon dunatoV iscui kardiaV

6. asebh ou mh zwopoihsei kai krima ptwcwn dwsei

7. ouk afelei apo dikaiou ofqalmouV autou kai meta basilewn eiV qronon kai kaqiei autouV eiV neikoV kai uywqhsontai

8. kai ei pepedhmenoi en ceiropedaiV susceqhsontai en scoinioiV peniaV

9. kai anaggelei autoiV ta erga autwn kai ta paraptwmata autwn oti iscusousin

10. alla tou dikaiou eisakousetai kai eipen oti epistrafhsontai ex adikiaV

11. ean akouswsin kai douleuswsin suntelesousin taV hmeraV autwn en agaqoiV kai ta eth autwn en euprepeiaiV

12. asebeiV de ou diaswzei para to mh boulesqai eidenai autouV ton kurion kai dioti nouqetoumenoi anhkooi hsan

13. kai upokritai kardia taxousin qumon ou bohsontai oti edhsen autouV

14. apoqanoi toinun en neothti h yuch autwn h de zwh autwn titrwskomenh upo aggelwn

15. anq' wn eqliyan asqenh kai adunaton krima de praewn ekqhsei

16. kai proseti hpathsen se ek stomatoV ecqrou abussoV katacusiV upokatw authV kai katebh trapeza sou plhrhV piothtoV

17. ouc usterhsei de apo dikaiwn krima

18. qumoV de ep' asebeiV estai di' asebeian dwrwn wn edeconto ep' adikiaiV

19. mh se ekklinatw ekwn o nouV dehsewV en anagkh ontwn adunatwn kai pantaV touV krataiountaV iscun

20. mh exelkushV thn nukta tou anabhnai laouV ant' autwn

21. alla fulaxai mh praxhV atopa epi touton gar exeilw apo ptwceiaV

22. idou o iscuroV krataiwsei en iscui autou tiV gar estin kat' auton dunasthV

23. tiV de estin o etazwn autou ta erga h tiV o eipaV epraxen adika

24. mnhsqhti oti megala estin autou ta erga wn hrxan andreV

25. paV anqrwpoV eiden en eautw osoi titrwskomenoi eisin brotoi

26. idou o iscuroV poluV kai ou gnwsomeqa ariqmoV etwn autou kai aperantoV

27. ariqmhtai de autw stagoneV uetou kai epicuqhsontai uetw eiV nefelhn

28. ruhsontai palaiwmata eskiasen de nefh epi amuqhtwn brotwn [8a] wran eqeto kthnesin oidasin de koithV taxin [8b] epi toutoiV pasin ouk existatai sou h dianoia oude diallassetai sou h kardia apo swmatoV

29. kai ean sunh apektaseiV nefelhV isothta skhnhV autou

30. idou ekteinei ep' auton hdw kai rizwmata thV qalasshV ekaluyen

31. en gar autoiV krinei laouV dwsei trofhn tw iscuonti

32. epi ceirwn ekaluyen fwV kai eneteilato peri authV en apantwnti

33. anaggelei peri autou filon autou kthsiV kai peri adikiaV

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina