1. kai tauthV etaracqh h kardia mou kai aperruh ek tou topou authV

2. akoue akohn en orgh qumou kuriou kai meleth ek stomatoV autou exeleusetai

3. upokatw pantoV tou ouranou arch autou kai to fwV autou epi pterugwn thV ghV

4. opisw autou bohsetai fwnh bronthsei en fwnh ubrewV autou kai ouk antallaxei autouV oti akousei fwnhn autou

5. bronthsei o iscuroV en fwnh autou qaumasia epoihsen gar megala a ouk hdeimen

6. suntasswn cioni ginou epi thV ghV kai ceimwn uetoV kai ceimwn uetwn dunasteiaV autou

7. en ceiri pantoV anqrwpou katasfragizei ina gnw paV anqrwpoV thn eautou asqeneian

8. eishlqen de qhria upo skephn hsucasan de epi koithV

9. ek tamieiwn epercontai dinai apo de akrwthriwn yucoV

10. kai apo pnohV iscurou dwsei pagoV oiakizei de to udwr wV ean boulhtai

11. kai eklekton kataplassei nefelh diaskorpiei nefoV fwV autou

12. kai autoV kuklwmata diastreyei en qeeboulaqw eiV erga autwn panta osa an enteilhtai autoiV tauta suntetaktai par' autou epi thV ghV

13. ean eiV paideian ean eiV thn ghn autou ean eiV eleoV eurhsei auton

14. enwtizou tauta iwb sthqi nouqetou dunamin kuriou

15. oidamen oti o qeoV eqeto erga autou fwV poihsaV ek skotouV

16. epistatai de diakrisin nefwn exaisia de ptwmata ponhrwn

17. sou de h stolh qermh hsucazetai de epi thV ghV

18. sterewseiV met' autou eiV palaiwmata iscurai wV orasiV epicusewV

19. dia ti didaxon me ti eroumen autw kai pauswmeqa polla legonteV

20. mh bibloV h grammateuV moi paresthken ina anqrwpon esthkwV katasiwphsw

21. pasin d' ouc oraton to fwV thlaugeV estin en toiV palaiwmasin wsper to par' autou epi nefwn

22. apo borra nefh crusaugounta epi toutoiV megalh h doxa kai timh pantokratoroV

23. kai ouc euriskomen allon omoion th iscui autou o ta dikaia krinwn ouk oiei epakouein auton

24. dio fobhqhsontai auton oi anqrwpoi fobhqhsontai de auton kai oi sofoi kardia

“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina