1. epikalesai de ei tiV soi upakousetai h ei tina aggelwn agiwn oyh

2. kai gar afrona anairei orgh peplanhmenon de qanatoi zhloV

3. egw de ewraka afronaV rizan ballontaV all' euqewV ebrwqh autwn h diaita

4. porrw genointo oi uioi autwn apo swthriaV kolabrisqeihsan de epi quraiV hssonwn kai ouk estai o exairoumenoV

5. a gar ekeinoi sunhgagon dikaioi edontai autoi de ek kakwn ouk exairetoi esontai eksifwnisqeih autwn h iscuV

6. ou gar mh exelqh ek thV ghV kopoV oude ex orewn anablasthsei ponoV

7. alla anqrwpoV gennatai kopw neossoi de gupoV ta uyhla petontai

8. ou mhn de alla egw dehqhsomai kuriou kurion de ton pantwn despothn epikalesomai

9. ton poiounta megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmoV

10. ton didonta ueton epi thn ghn apostellonta udwr epi thn up' ouranon

11. ton poiounta tapeinouV eiV uyoV kai apolwlotaV exegeironta

12. diallassonta boulaV panourgwn kai ou mh poihsousin ai ceireV autwn alhqeV

13. o katalambanwn sofouV en th fronhsei boulhn de poluplokwn exesthsen

14. hmeraV sunanthsetai autoiV skotoV to de meshmbrinon yhlafhsaisan isa nukti

15. apolointo de en polemw adunatoV de exelqoi ek ceiroV dunastou

16. eih de adunatw elpiV adikou de stoma emfracqeih

17. makarioV de anqrwpoV on hlegxen o kurioV nouqethma de pantokratoroV mh apanainou

18. autoV gar algein poiei kai palin apokaqisthsin epaisen kai ai ceireV autou iasanto

19. exakiV ex anagkwn se exeleitai en de tw ebdomw ou mh ayhtai sou kakon

20. en limw rusetai se ek qanatou en polemw de ek ceiroV sidhrou lusei se

21. apo mastigoV glwsshV se kruyei kai ou mh fobhqhV apo kakwn ercomenwn

22. adikwn kai anomwn katagelash apo de qhriwn agriwn ou mh fobhqhV

23. qhreV gar agrioi eirhneusousin soi

24. eita gnwsh oti eirhneusei sou o oikoV h de diaita thV skhnhV sou ou mh amarth

25. gnwsh de oti polu to sperma sou ta de tekna sou estai wsper to pambotanon tou agrou

26. eleush de en tafw wsper sitoV wrimoV kata kairon qerizomenoV h wsper qimwnia alwnoV kaq' wran sugkomisqeisa

27. idou tauta outwV exicniasamen tauta estin a akhkoamen su de gnwqi seautw ei ti epraxaV

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina