1. mnhsqhti kurie o ti egenhqh hmin epibleyon kai ide ton oneidismon hmwn

2. klhronomia hmwn metestrafh allotrioiV oi oikoi hmwn xenoiV

3. orfanoi egenhqhmen ouc uparcei pathr mhtereV hmwn wV ai chrai

4. ex hmerwn hmwn xula hmwn en allagmati hlqen

5. epi ton trachlon hmwn ediwcqhmen ekopiasamen ouk anepauqhmen

6. aiguptoV edwken ceira assour eiV plhsmonhn autwn

7. oi patereV hmwn hmarton ouc uparcousin hmeiV ta anomhmata autwn upescomen

8. douloi ekurieusan hmwn lutroumenoV ouk estin ek thV ceiroV autwn

9. en taiV yucaiV hmwn eisoisomen arton hmwn apo proswpou romfaiaV thV erhmou

10. to derma hmwn wV klibanoV epeleiwqh sunespasqhsan apo proswpou kataigidwn limou

11. gunaikaV en siwn etapeinwsan parqenouV en polesin iouda

12. arconteV en cersin autwn ekremasqhsan presbuteroi ouk edoxasqhsan

13. eklektoi klauqmon anelabon kai neaniskoi en xulw hsqenhsan

14. kai presbutai apo pulhV katepausan eklektoi ek yalmwn autwn katepausan

15. katelusen cara kardiaV hmwn estrafh eiV penqoV o coroV hmwn

16. epesen o stefanoV thV kefalhV hmwn ouai dh hmin oti hmartomen

17. peri toutou egenhqh odunhra h kardia hmwn peri toutou eskotasan oi ofqalmoi hmwn

18. ep' oroV siwn oti hfanisqh alwpekeV dihlqon en auth

19. su de kurie eiV ton aiwna katoikhseiV o qronoV sou eiV genean kai genean

20. ina ti eiV neikoV epilhsh hmwn kataleiyeiV hmaV eiV makrothta hmerwn

21. epistreyon hmaV kurie proV se kai epistrafhsomeqa kai anakainison hmeraV hmwn kaqwV emprosqen

22. oti apwqoumenoV apwsw hmaV wrgisqhV ef' hmaV ewV sfodra .

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina