1. ean de yuch prosferh dwron qusian tw kuriw semidaliV estai to dwron autou kai epiceei ep' auto elaion kai epiqhsei ep' auto libanon qusia estin

2. kai oisei proV touV uiouV aarwn touV iereiV kai draxamenoV ap' authV plhrh thn draka apo thV semidalewV sun tw elaiw kai panta ton libanon authV kai epiqhsei o iereuV to mnhmosunon authV epi to qusiasthrion qusia osmh euwdiaV tw kuriw

3. kai to loipon apo thV qusiaV aarwn kai toiV uioiV autou agion twn agiwn apo twn qusiwn kuriou

4. ean de prosferh dwron qusian pepemmenhn en klibanw dwron kuriw ek semidalewV artouV azumouV pefuramenouV en elaiw kai lagana azuma diakecrismena en elaiw

5. ean de qusia apo thganou to dwron sou semidaliV pefuramenh en elaiw azuma estai

6. kai diaqruyeiV auta klasmata kai epiceeiV ep' auta elaion qusia estin kuriw

7. ean de qusia apo escaraV to dwron sou semidaliV en elaiw poihqhsetai

8. kai prosoisei thn qusian hn an poih ek toutwn tw kuriw kai prosoisei proV ton ierea kai proseggisaV proV to qusiasthrion

9. afelei o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV kuriw

10. to de kataleifqen apo thV qusiaV aarwn kai toiV uioiV autou agia twn agiwn apo twn karpwmatwn kuriou

11. pasan qusian hn an prosferhte kuriw ou poihsete zumwton pasan gar zumhn kai pan meli ou prosoisete ap' autou karpwsai kuriw

12. dwron aparchV prosoisete auta kuriw epi de to qusiasthrion ouk anabibasqhsetai eiV osmhn euwdiaV kuriw

13. kai pan dwron qusiaV umwn ali alisqhsetai ou diapausete ala diaqhkhV kuriou apo qusiasmatwn umwn epi pantoV dwrou umwn prosoisete kuriw tw qew umwn alaV

14. ean de prosferhV qusian prwtogenhmatwn tw kuriw nea pefrugmena cidra erikta tw kuriw kai prosoiseiV thn qusian twn prwtogenhmatwn

15. kai epiceeiV ep' authn elaion kai epiqhseiV ep' authn libanon qusia estin

16. kai anoisei o iereuV to mnhmosunon authV apo twn cidrwn sun tw elaiw kai panta ton libanon authV karpwma estin kuriw

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina