1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV anhr h gunh oV ean megalwV euxhtai euchn afagnisasqai agneian kuriw

3. apo oinou kai sikera agnisqhsetai apo oinou kai oxoV ex oinou kai oxoV ek sikera ou pietai kai osa katergazetai ek stafulhV ou pietai kai stafulhn prosfaton kai stafida ou fagetai

4. pasaV taV hmeraV thV euchV autou apo pantwn osa ginetai ex ampelou oinon apo stemfulwn ewV gigartou ou fagetai

5. pasaV taV hmeraV thV euchV tou agnismou xuron ouk epeleusetai epi thn kefalhn autou ewV an plhrwqwsin ai hmerai osaV huxato kuriw agioV estai trefwn komhn trica kefalhV

6. pasaV taV hmeraV thV euchV kuriw epi pash yuch teteleuthkuia ouk eiseleusetai

7. epi patri kai epi mhtri kai ep' adelfw kai ep' adelfh ou mianqhsetai ep' autoiV apoqanontwn autwn oti euch qeou autou ep' autw epi kefalhV autou

8. pasaV taV hmeraV thV euchV autou agioV estai kuriw

9. ean de tiV apoqanh exapina ep' autw paracrhma mianqhsetai h kefalh euchV autou kai xurhsetai thn kefalhn autou h an hmera kaqarisqh th hmera th ebdomh xurhqhsetai

10. kai th hmera th ogdoh oisei duo trugonaV h duo neossouV peristerwn proV ton ierea epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou

11. kai poihsei o iereuV mian peri amartiaV kai mian eiV olokautwma kai exilasetai peri autou o iereuV peri wn hmarten peri thV yuchV kai agiasei thn kefalhn autou en ekeinh th hmera

12. h hgiasqh kuriw taV hmeraV thV euchV kai prosaxei amnon eniausion eiV plhmmeleian kai ai hmerai ai proterai alogoi esontai oti emianqh kefalh euchV autou

13. kai outoV o nomoV tou euxamenou h an hmera plhrwsh hmeraV euchV autou prosoisei autoV para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

14. kai prosaxei to dwron autou kuriw amnon eniausion amwmon ena eiV olokautwsin kai amnada eniausian amwmon mian eiV amartian kai krion ena amwmon eiV swthrion

15. kai kanoun azumwn semidalewV artouV anapepoihmenouV en elaiw kai lagana azuma kecrismena en elaiw kai qusia autwn kai spondh autwn

16. kai prosoisei o iereuV enanti kuriou kai poihsei to peri amartiaV autou kai to olokautwma autou

17. kai ton krion poihsei qusian swthriou kuriw epi tw kanw twn azumwn kai poihsei o iereuV thn qusian autou kai thn spondhn autou

18. kai xurhsetai o hugmenoV para taV quraV thV skhnhV tou marturiou thn kefalhn thV euchV autou kai epiqhsei taV tricaV epi to pur o estin upo thn qusian tou swthriou

19. kai lhmyetai o iereuV ton braciona efqon apo tou kriou kai arton ena azumon apo tou kanou kai laganon azumon en kai epiqhsei epi taV ceiraV tou hugmenou meta to xurhsasqai auton thn euchn autou

20. kai prosoisei auta o iereuV epiqema enanti kuriou agion estai tw ierei epi tou sthquniou tou epiqematoV kai epi tou bracionoV tou afairematoV kai meta tauta pietai o hugmenoV oinon

21. outoV o nomoV tou euxamenou oV an euxhtai kuriw dwron autou kuriw peri thV euchV cwriV wn an eurh h ceir autou kata dunamin thV euchV autou hn an euxhtai kata nomon agneiaV

22. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

23. lalhson aarwn kai toiV uioiV autou legwn outwV euloghsete touV uiouV israhl legonteV autoiV kai epiqhsousin to onoma mou epi touV uiouV israhl kai egw kurioV euloghsw autouV

24. euloghsai se kurioV kai fulaxai se

25. epifanai kurioV to proswpon autou epi se kai elehsai se

26. eparai kurioV to proswpon autou epi se kai dwh soi eirhnhn

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina