1. dia touto di' omoiwn ekolasqhsan axiwV kai dia plhqouV knwdalwn ebasanisqhsan

2. anq' hV kolasewV euergethsaV ton laon sou eiV epiqumian orexewV xenhn geusin trofhn htoimasaV ortugomhtran

3. ina ekeinoi men epiqumounteV trofhn dia thn eidecqeian twn epapestalmenwn kai thn anagkaian orexin apostrefwntai autoi de ep' oligon endeeiV genomenoi kai xenhV metascwsi geusewV

4. edei gar ekeinoiV men aparaithton endeian epelqein turannousin toutoiV de monon deicqhnai pwV oi ecqroi autwn ebasanizonto

5. kai gar ote autoiV deinoV ephlqen qhriwn qumoV dhgmasin te skoliwn diefqeironto ofewn ou mecri telouV emeinen h orgh sou

6. eiV nouqesian de proV oligon etaracqhsan sumbolon econteV swthriaV eiV anamnhsin entolhV nomou sou

7. o gar epistrafeiV ou dia to qewroumenon eswzeto alla dia se ton pantwn swthra

8. kai en toutw de epeisaV touV ecqrouV hmwn oti su ei o ruomenoV ek pantoV kakou

9. ouV men gar akridwn kai muiwn apekteinen dhgmata kai ouc eureqh iama th yuch autwn oti axioi hsan upo toioutwn kolasqhnai

10. touV de uiouV sou oude iobolwn drakontwn enikhsan odonteV to eleoV gar sou antiparhlqen kai iasato autouV

11. eiV gar upomnhsin twn logiwn sou enekentrizonto kai oxewV dieswzonto ina mh eiV baqeian empesonteV lhqhn aperispastoi genwntai thV shV euergesiaV

12. kai gar oute botanh oute malagma eqerapeusen autouV alla o soV kurie logoV o pantaV iwmenoV

13. su gar zwhV kai qanatou exousian eceiV kai katageiV eiV pulaV adou kai anageiV

14. anqrwpoV de apoktennei men th kakia autou exelqon de pneuma ouk anastrefei oude analuei yuchn paralhmfqeisan

15. thn de shn ceira fugein adunaton estin

16. arnoumenoi gar se eidenai asebeiV en iscui bracionoV sou emastigwqhsan xenoiV uetoiV kai calazaiV kai ombroiV diwkomenoi aparaithtoiV kai puri katanaliskomenoi

17. to gar paradoxotaton en tw panta sbennunti udati pleion enhrgei to pur upermacoV gar o kosmoV estin dikaiwn

18. pote men gar hmerouto flox ina mh kataflexh ta ep' asebeiV apestalmena zwa all' autoi bleponteV eidwsin oti qeou krisei elaunontai

19. pote de kai metaxu udatoV uper thn puroV dunamin flegei ina adikou ghV genhmata diafqeirh

20. anq' wn aggelwn trofhn eywmisaV ton laon sou kai etoimon arton ap' ouranou paresceV autoiV akopiatwV pasan hdonhn iscuonta kai proV pasan armonion geusin

21. h men gar upostasiV sou thn shn proV tekna enefanizen glukuthta th de tou prosferomenou epiqumia uphretwn proV o tiV ebouleto metekirnato

22. ciwn de kai krustalloV upemeine pur kai ouk ethketo ina gnwsin oti touV twn ecqrwn karpouV katefqeire pur flegomenon en th calazh kai en toiV uetoiV diastrapton

23. touto palin d' ina trafwsin dikaioi kai thV idiaV epilelhstai dunamewV

24. h gar ktisiV soi tw poihsanti uphretousa epiteinetai eiV kolasin kata twn adikwn kai anietai eiV euergesian uper twn epi soi pepoiqotwn

25. dia touto kai tote eiV panta metalleuomenh th pantotrofw sou dwrea uphretei proV thn twn deomenwn qelhsin

26. ina maqwsin oi uioi sou ouV hgaphsaV kurie oti ouc ai geneseiV twn karpwn trefousin anqrwpon alla to rhma sou touV soi pisteuontaV diathrei

27. to gar upo puroV mh fqeiromenon aplwV upo braceiaV aktinoV hliou qermainomenon ethketo

28. opwV gnwston h oti dei fqanein ton hlion ep' eucaristian sou kai proV anatolhn fwtoV entugcanein soi

29. acaristou gar elpiV wV ceimerioV pacnh takhsetai kai ruhsetai wV udwr acrhston





“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina